نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسه‌ی تأثیر دست‌کاری سیستم‌های حسی در شرایط تکلیف مجرد و دوگانه بر تعادل افراد نابینا و بینا بود. به این منظور، 12 فرد نابینا (میانگین سنی 68/4±08/25) و 12فرد بینا (میانگین سنی 33/5±67/22) به‌صورتی که از لحاظ برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریک با هم مطابقت داشته و هیچ‌گونه بیماری یا نا هنجاری نداشتند، از بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران انتخاب و در این تحقیق شرکت کردند. در این  تحقیق، 6 بار از هر آزمودنی آزمون تعادل به‌وسیله‌ی دستگاه تعادل سنج بایودکس به‌عمل آمد. 3 مرحله در شرایط تکلیف مجرد و 3 مرحله در شرایط تکلیف دوگانه (انجام هم‌زمان تکلیف شناختی یاد‌آوری زنجیره‌ی اعداد تصادفی). طی هر کدام از مراحل، یکی از سیستم‌های حسی دست‌کاری شد (بدون دست‌کاری، دست‌کاری سیستم دهلیزی، دست‌کاری سیستم حسی پیکری). هر مرحله از آزمون شامل 3 کوشش 20 ثانیه‌ای بود که در نهایت میانگین نوسانات کلی هر آزمودنی به‌عنوان متغیر وابسته ثبت شد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که افراد بینا در همه‌ی مراحل، تعادل بهتری نسبت به آزمودنی‌های نابینا داشتند. اما این تفاوت تنها در مرحله‌ی دست‌کاری سیستم دهلیزی معنادار بود (0.001=P). همچنین نتایج نشان داد که تکلیف دوگانه بر تعادل افراد نابینا تأثیری نداشت؛ ولی در افراد بینا، در مرحله‌ی بدون دست‌کاری، تعادل تحت تأثیر تکلیف دوگانه کاهش یافت (0.002=P). از دیگر نتایج این تحقیق این بود که در افراد بینا و نابینا تحت تأثیر دست‌کاری سیستم‌های حسی، میزان نوسانات هنگام حفظ تعادل ایستا افزایش می یابد. اما تعادل افراد بینا تحت تأثیر دست‌کاری سیستم دهلیزی کاهش نیافت. بیشترین تأثیر حین دست‌کاری سیستم حسی پیکری مشاهده شد. همچنین با افزایش دشواری تکلیف تعادلی (دست‌کاری سیستم‌های حسی)، تکلیف دوگانه موجب تداخل در این تکلیف نشد. بنابراین به نظر می رسد افراد بینا و نابینا مکانیسم‌های متفاوتی در استفاده از حواس  برای حفظ تعادل دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dual task effects in sensory systems interference condition on blind and sighted persons balance

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of sensory systems interference in dual task condition on blind and sighted person’s balance.Total24, (12 blind &12sighted) subjects participate in this study. Per subject performed balance task blocks with and without performing a cognitive auditory-memory attention task (3 blocks in quiet standing condition & 3 blocks in applying auditory memory task condition). In addition in per block one of sensory systems was manipulation (without interference, vestibular interference and proprioception interference). Therefore per subjects performed 6balance blocks .This study finding show that the ability to control static balance was inferior in blind than sighted persons. There was no significant difference between simple quiet standing and dual task in blind persons (p=0.90).but this difference was significant in sighted persons and performance in simple quiet standing was better than dual task (p=0.002). main difference between two groups was in vestibular interference condition(p=0.001) and in this condition sighted persons was better than blind persons .furthermore finding confirm that balance mechanism between blind and sighted persons is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dual task
  • Balance
  • Blind
  • Single Task