پیش بینی پرخاشگری بر اساس کمال گرایی در ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی پرخاشگری است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی (پیش بینی) می‌باشد. نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 150 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد قروه است که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه‌ی پرخاشگری و مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست می‌باشد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این بود که بین خرده مقیاس های تردید در مورد فعالیت ها (P˂0.01 و 0.422=β)، انتظارات والدینی (P˂0.01 و 0.298=β) و انتقادات والدینی (P˂0.01 و 0.190=β)، با پرخاشگری رابطه ی معنا دار و مثبت وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان دهنده‌ی نقش پیش بینی کننده ی خرده مقیاس های تردید در مورد فعالیت ها، انتظارات والدینی و انتقادات والدینی در زمینه ی پرخاشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting of aggression based on perfectionism in athletes

چکیده [English]

The aim of this study is investigating the role of perfectionism in predicting of aggression. In this descriptive-correlational study our sample included 150 physical education students of Azad University of Qorveh which selected by random sampling method. Tools used are aggression questionnaire and Frost Multidimensional Perfectionism Scale. Results of multiple regression represented that there are positive significant differences in doubts about actions              (P<0.01, β=0.422), parental expectations (P˂0.01, β=0.298) and parental criticism (P˂0.01, β=0.190) with aggression. Results of this study are showing the predictor role of doubts about actions, parental expectations and parental criticism in aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggression
  • Perfectionism
  • athlete