مدیر مسئول


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

سردبیر


دکتر زهرا سلمان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

دبیر تخصصی


دکتر صالح رفیعی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

  • saleh_rafieeyahoo.com

مدیر داخلی


فائزه فربد کارشناس نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

فیزیولوژی ورزشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی اقدسی استاد دانشگاه تبریز

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی نمازی زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • b-abdolisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی دانشیار یادگیری و کنترل حرکتی، دانشگاه تهران

رفتار حرکتی

  • shahzadtahmasebut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن خلجی دانشیار دانشگاه اراک

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی کاشی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا طاهری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr.Pamela Haibach-Beach Department of Kinesiology, Sport Studies, & Physical Education
SUNY Brockport

Motor Behavior

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Dr.Melanie E. Perreault Department of Kinesiology, Sport Studies, and Physical Education
350 New Campus Drive, Brockport, NY, USA

Motor Behavior