نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشگاه ارومیه

2 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت ­ها و راهبردهای بسکتبال به روش آموزش غیرخطی (TGFU) (آموزش بازی­ ها برای فهمیدن) بود. جامعة آماری پژوهش دانش ­آموزان دختر مقطع اول متوسطة شهرستان ارومیه بودند. ازبین متقاضیان شرکت در پژوهش، 40 نفر که قبلاً سابقة بازی بسکتبال نداشتند و ازنظر جسمانی سالم بودند، با میانگین سنی 3 ± 06/13 به‌صورت تصادفی در گروه­ های موردنظر (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد و ابزار سنجش عملکرد بازی استفاده شد. نحوة دستکاری قیود شامل تغییر در فضای بازی، اندازة توپ، ارتفاع حلقه و تغییر در قوانین بازی بود. نتایج آزمون‌ها نشان داد که آموزش راهبردها و مهارت­ های بسکتبال مؤثر بود و آزمودنی­ ها پس از آموزش نسبت به زمان قبل از آموزش خود، یادگیری بیشتری داشتند. همچنین، اثر آموزش بسکتبال به روش­ های TGFU با دستکاری قیود تکلیف و TGFU بدون دستکاری قیود تکلیف بر یادگیری مهارت­ ها و راهبردهای بازی بسکتبال، باهم تفاوت داشت و نشانگر تأیید نقش مثبت دستکاری قیود تکلیف در سطح (0.01>P ) بود؛ ازاین‌رو، مربیان آموزشی می­ توانند با استفاده از دستکاری در قیود مؤثر در یادگیری فعالیت­ هایی را طراحی کنند که به یادگیرندگان برای شکل‌دادن جفت‌ شدن­ های اطلاعات-حرکت کمک کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Task Constraints Manipulation on Learning of Skills and Strategies of Basketball by Nonlinear Pedagogy (TGFU)

نویسندگان [English]

 • Leily Alizadeh 1
 • Hassan Mohammad Zadeh 2

1 Ph.D. Student of Motor Learning, Urmia University

2 Professor of Motor Behavior, Urmia University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of task constraints manipulation on learning of skills and strategies of basketball by nonlinear pedagogy (Teaching Games for Understanding). The statistical population of the study was Urmia secondary school girl students. Subjects were 40 students (each group= 20 people) who did not already have a history of basketball playing and were physically health with an average age of 13.06±3. AAHPERD basketball skills test and game performance assessment instrument was used to collect data. The manipulation of the constraints included changes in the playing location, ball size, loop height, and change in the rules of the game. The results showed that training skills and strategies of basketball were effective and the subjects learned more after training. Also, the effect of basketball training by constraints manipulation of TGFU and TGFU without constraints manipulation was different that represents confirmation of the positive role of task constraints manipulation at the level of p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Task Constraints
 • Constraints Manipulation
 • Nonlinear Pedagogy
 • Basketball
 1. Jarrett K, Eloi S, Harvey S. Teaching games for Understanding (TGFU) as a positive and versatile approach to teaching adapted games. EUJAPA. 2014;7(1):6-20.
 2. Bunker D, Thorpe R. A model for the teaching of games in secondary schools. Bulletin of physical education. 1982; 18(1):5-8.
 3. Crespo M, Reid MM, Miley D. Tennis: Applied examples of a game-based teaching approach. Strategies. 2004;17(4):27-30.
 4. Nathan S, Haynes J. A move to an innovative games teaching model: Style E Tactical (SET). Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education. 2013;4(3):287-302.
 5. Smith L, Harvey S, Savory L, Fairclough S, Kozub S, Kerr C. Physical activity levels and motivational responses of boys and girls: A comparison of direct instruction and tactical games models of games teaching in physical education. European Physical Education Review. 2015;21(1):93-113.
 6. O’Leary N. Learning informally to use the ‘full version’of teaching games for understanding. European Physical Education Review. 2016;22(1):3-22.
 7. Newell KM. Constraints on the development of coordination. Motor development in children: Aspects of coordination and control. 1986;34:341-60.
 8. Renshaw I, Chow JY, Davids K, Hammond J. A constraints-led perspective to understanding skill acquisition and game play: A basis for integration of motor learning theory and physical education praxis? Physical Education and Sport Pedagogy. 2010;15(2):117-37.
 9. Tan CWK, Chow JY, Davids K. ‘How does TGFU work?’ Examining the relationship between learning design in TGfU and a nonlinear pedagogy. Physical education and sport pedagogy. 2012;17(4):331-48.
 10. Gonzalez-Villora S, Garcia-Lopez L-M, Gutierrez-Diaz del Campo D, Contreras-Jordan O-R. Tactical awareness and decision making in youth football players (12 years): a descriptive study. Infancia y Aprendizaje. 2010;33(4):489-501.
 11. Konczak J. Toward an ecological theory of motor development: the relevance of the Gibsonian approach to vision for motor development research. Advances in motor development research. 1990;3:3-17.
 12. Regimbal C, Deller J, Plimpton C. Basketball size as related to children's preference, rated skill, and scoring. Perceptual and Motor Skills. 1992;75(3):867-72.
 13. Almeida CH, Ferreira AP, Volossovitch A. Manipulating task constraints in small-sided soccer games: Performance analysis and practical implications. Open Sport Sci J. 2012; 5:174-80.
 14. Machado JC, Alcântara C, Palheta C, Santos JOLd, Barreira D, Scaglia AJ. The influence of rules manipulation on offensive patterns during small-sided and conditioned games in football. Motriz: Revista de Educação Física. 2016;22(4):290-8.
 15. Hadavi F, Farahani A, Izadi A. Measurement, evaluation and assessment in physical education. (2013). Tehran: Hatmi Publication. p.209-216 (In Persian).
 16. Oslin JL, Mitchell SA, Griffin LL. The game performance assessment instrument (GPAI): Development and preliminary validation. Journal of teaching in physical education. 1998;17(2):231-43.
 17. Handford C, Davids K, Bennett S, Button C. Skill acquisition in sport: Some applications of an evolving practice ecology. Journal of sports sciences. 1997;15(6):621-40.
 18. Gibson JJ. The ecological approach to the visual perception of pictures. Leonardo. 1978;11(3):227-35.
 19. Davids K, Kingsbury D, Bennett S, Handford C. Information-movement coupling: Implications for the organization of research and practice during acquisition of self-paced extrinsic timing skills. Journal of sports sciences. 2001;19(2):117-27.
 20. Mohammadzadeh H, Ghavami A, Ghari B, Samadi H. Dynamics of skill acquisition. Tabriz :Fadya Publications; 2016. p. 41-42 (In Persian).