دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 1-150 (زمستان 1398) 
5. تأثیر قیود تکلیف بر تغییرپذیری هماهنگی در کوشش‌های موفق و ناموفق پاس چیپ فوتبال

صفحه 97-114

10.22089/mbj.2018.4732.1554

مریم قوجقی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ سید مهدی آقاپور؛ مهدی شهبازی؛ الهام شیرزاد