مقایسة اثربخشی مداخله‌های مربی‌‌محور و والدین‌‌محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتارحرکتی-رشد حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد روان‌شناسی ورزشی- فیزیولوژی روانی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران

3 دانشیار رفتار حرکتی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی مداخله­های مربی­محور و والدین­­محور بر رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان هفت تا 10 سال با اختلال هماهنگی رشدی از طریق مهارت­های حرکتیانجام شد. 84 کودک دختر و پسر از هشت مدرسۀ ابتدایی مناطق چهار، هشت و 13 تهران که توسط پرسشنامۀ اختلال هماهنگی رشدی دارای اختلال تشخیص داده شده بودند، به‌صورت تصادفی در سه گروه مداخلۀمربی­­محور، مداخلۀوالدین­­­محورو کنترل قرار گرفتند. دو گروه تجربی به‌مدت 12 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 45 دقیقهمهارت­های حرکتی مدنظر را تمرین کردند. تمامی شرکت‌کنندگان قبل و بعد از مداخله با مقیاس رشد اجتماعی (وایلند، 1989)، پرسشنامة آگاهی عاطفی(ریف،2008)و کانرز (فرم مخصوص والدین، 2001) آزمون شدند.تحلیل نتایج با آزمون کوواریانس نشان داد هر دو گروه تجربیدر نمرۀ کل رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معناداری نمرۀ بهتری به‌دست آوردند؛ البته گروه مربی­محور در رشد اجتماعی در مقایسه با گروه والدین­محور بهتر بود که این یافته به تأثیرمثبت همسالان و محیطگروهی اشاره می­کند و نیز گروه والدین­محور در رشد عاطفی بهتر از گروه مربی­محور بود که نشان­دهندۀ وجود وابستگی بین کودکان و والدین است. این نتایج مشخص کرد هردو مداخله به بهبود رشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی کمک می­کنند، اما مداخلۀ مربی­محور در رشد اجتماعی و مداخلۀ والدین­محور در رشد عاطفی فواید بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficacy of Instructor-Based and Parent-Based Interventions on Social Development, Emotional Development and Cognitive Development in Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

  • Shima Abdolrahman Chapari 1
  • Seyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi 2
  • Ali Kashi 3
1 Ph.D. Student of Motor behavior - Motor development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Sport Psychology, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Motor Behavior, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare instructor-based and parent-based interventions on social development, emotional development and cognitive development in seven to 10 years old children with developmental coordination disorder through motor skills training. Participants consisted of 84 girls and boys from eight elementary school at four, eight and 13 Tehran educational zones; they were screened by developmental coordination disorder questionnaire, then randomly divided into three groups: instructor-based, parent-based, and control. Two experimental groups carried out skills training for 12 weeks consisting, , (Three sessions per week) and each session 45 minutes. All participants were assessed before and after interventions with Vineland social maturity scale, Emotional Awareness Rieffe, and Conners (Parent form) questionnaires. The result of Covariance analysis test showed that both experimental groups significantly in the total score of social development, emotional development and cognitive development had higher score than the control group, and of course Instructor-based group in social development had better than parent-based group, that demonstrates positive impact of group environments and peers. also parent-based group in emotional development had better than Instructor-based group, that demonstrates dependency between children and parents. These results showed, both interventions help to improve social development, emotional development and cognitive development in children with developmental coordination disorder, instructor based intervention is more beneficial in social development, and parent-based intervention is more beneficial in emotional development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental Coordination Disorder
  • motor skills
  • Social development
  • Emotional development
  • Cognitive Development