دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، پاییز 1399، صفحه 1-200 (پاییز 1399) 
2. سهم نسبی کارکردهای اجرایی پایه در پیش‌بینی عملکرد تیراندازی

صفحه 39-54

10.22089/mbj.2020.8659.1872

شادیه سلیمان‌بیگی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم؛ احسان زارعیان