مقایسة رفتارهای جست‌وجوی بینایی در بسکتبالیست های ماهر و مبتدی تحت تاثیر محدودیت‌های زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 استاد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

در دهۀ اخیر پژوهشگران زیادی به مکانیسم های درگیر در خبرگی توجه کرده‌اند. آن‌ها به‌دنبال کشف این مطلب هستند که چگونه افراد برای کسب مهارت بیشتر با تکالیف پیچیده روبه‌رو می‌شوند و بر محدودیت‌ها غلبه می‌کنند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسة رفتارهای جست‌وجوی بینایی بسکتبالیست‌های ماهر و مبتدی تحت‌تأثیر محدودیت‌های زمانی انجام شد. شرکت‌کنندگان 24 بسکتبالیست دختر ماهر و مبتدی با دامنة سنی 19 تا 26 سال (میانگین = 5/22) بودند که در دو گروه ماهر (12 نفر) و مبتدی (12 نفر) قرار گرفتند. تکلیف مدنظر در این پژوهش، تحت تاثیر شرایط محدودیت زمانی صفر درصد، 25 درصد و 50 درصد اجرا شد. تکلیف شامل 10 شوت یکدست بسکتبال در هریک از شرایط محدودیت زمانی بود. رفتارهای جست‌وجوی بینایی (تعداد و مدت تثبیت‌ها) با استفاده از دستگاه ردیابی حرکات چشم ثبت شد و برای تحلیل نتایج از تحلیل واریانس (دو گروه در سه نوع آزمون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تعداد تثبیت ها(F(1,22)=5.75, P=0.02) و مدت تثبیت‌ها (F(1,22)=11.02, P=0.003)در افراد ماهر و مبتدی با و بدون محدودیت زمانی تفاوت معناداری وجود داشت. براساس نتایج این پژوهش، رفتارهای جست‌وجوی بینایی می‌توانند یکی از عوامل متمایزکننده در افراد با سطوح مهارتی متفاوت باشد که توجه به آن‌ها می‌تواند به افزایش خبرگی در ورزش کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing Visual Search Behavior Among the Expert and Novice Basketball Players Under Temporal Constraints

نویسندگان [English]

 • Parisa Parsa Far 1
 • Hassan Mohammad Zade 2
1 Ph.D. Student of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, University of Urmia, Iran
2 Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, University of Urmia, Iran
چکیده [English]

The mechanisms involved in expertise in the last decade have been highly considered by the researchers. Expertise research considers how performers are able to deal with complex tasks and overcome limitations to become highly skilled. The current study aimed to compare visual search behavior in skilled and novice basketball players under temporal constraint. The participants of this research were 24 skilled (n=12) and novice (n=12) basketball players with an age range of 19 to 26 years. For this research, task was executed under 0%, 25% and 50% temporal constraint condition. The task included 10 one hand set shot in each of the temporal constraints. The participant’s visual search behaviors collected by using eye tracking glasses. Finally, for the research analysis, 2*3 ANOVA was used. The results showed that there was a significant different in number and duration of fixations between skilled and novice participants with and without temporal constraints, also number and duration of fixations were decreased by increase in temporal constraints. Based on the results of this study, visual search behavior can be one of the distinguishing factors of different skill levels, which focus on it can help to improve the expertise performance in sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Visual Search Behavior
 • Temporal Constraint
 • Number of fixation
 • Fixation Duration
 1. ichard A.M. Motor learning: Concept and application. Trans Vaezmousavi MK, Shojaie M. Tehran: Bamdad Ketab; 2007.
 2. Takeuchi T, Inomta K. Visual search strategies and decision making in baseball batting. Percep Mot Skills. 2009;108:971-80.
 3. Williams AM, David K, Williams JG. Visual perception and action in sport. London: E & FN Spon. 2005.
 4. Rashidi Rostami L, Kaihani F, Pashabadi A. The effect of high intensity exercise on cognitive performance in expert and novice soccer players. Research in Mot Behav. 2012;1:39-48.
 5. Rezaei F, Shahbazi M, Bagherzade F. The effect of different levels of arousal and intensive training on decision-making skilled female soccer player. Mot Learn Dev. 2013;12:67-89. (In Persian).
 6. Lee S, Kim S, Park, . Self-paced sport events under temporal constraints: visual search, quiet eye, expertise and constrained performance time in far aiming tasks. Applied Sports Sci. 2009;21(2):146-61.
 7. Treisman A. A feature-integration theory of attention. Cognit Psychol. 1980;12:97-136.
 8. Williams A.M. Visual search behaviour in sport. Sports Sci. 2010;20(3):169-70.
 9. Williams A.M, Ericsson KA. Perceptual-cognitive expertise in sport: Some considerations when applying the expert performance approach. Hum Mov Sci. 2005;24:283-307.
 10. Piras A, Lobietti R, Squatrito S. Response time, visual search strategy, and anticipatory skills in volleyball players. Ophthalmol. 2014(189268):1-10.
 11. North JS, Ward P, Ericsson A, Williams AM. Mechanisms underlying skilled anticipation and recognition in a dynamic and temporally constrained domain. Memory. 2011;19(2):155-68.
 12. Vickers JN. Perception, cognition and decision training. United States: Human Kinetics; 2007.
 13. Roca A, Ford P, Mcrobert A, Williams A.M. Identifying the processes underpinning anticipation and decision-making in a dynamic time-constrained task. Cogn Process. 2011;12:301-10.
 14. Lim J. Effects of spatial and temporal constraints on interceptive aiming task performance and gaze control. Percept Mot Skills. 2015;121(2):509-27.
 15. Molahi A, Ghasemi A, Gholami A. Effect of visual and sports exercises on visual and sports skills of beginner basketball and table tennis players. Mot Behav. 2012;14:129-46. (In Persian).
 16. Shogan D. The making of high performance athletes: Discipline, diversity, and ethics. Torento:The Philos Sport. 2001; P:100-3.
 17. Abdoli B, Namazizade M, Moenirad S. Comparison of anticipation skills and visual search behaviors of skilled and novice basketball players in different positions attack (1 on 1,3 on3). Mot Behav. 2013; 19: 15-32 (in persian).
 18. Mohammadzade M, Parsafar P, Dehghanizade J. A comparison of gaze behaviors and decision making in skilled and novice football players. Mot Learn Dev. 2019: 11(1): 1-12. (in persian).
 19. Moeinirad S, Abdoli B, Farsi A, Ahmadi N. Comparing visual search behavior among the expert and near-expert player in basketball jump shots. Research in Rehabi Sci. 2017;13(6):303-8. (In Persian).
 20. Klostermann A, Panchuk D, Farrow D. Perception-action coupling in complex game play: Exploring the quiet eye in contested basketball jump shots. Sport Sci. 2018;36(9):1054-60.
 21. Parsafar P, Aghdasi MT. Effect of a cognitive secondary task on gaze behaviors and decision making of skilled and novice football players. Mot Behav. 2018;32:129-42. (In Persian).
 22. C.Jackson R, Mogan P. Advance visual information, awareness and anticipation skill. Mot Behav. 2007;39(5):341-51.
 23. Rafiee S, Vaez Mousavi MK, Ghasemi A, Jafarzadehpour E. Visual search and decision making accuracy of expert and novice basketball referees. Mot Behav. 2015;21:65-76. (In Persian).
 24. Panchuk D, Vickers JN. Effect of narrowing the base of support on the gait, gaze and quiet eye of elite ballet dancers and controls. Cogn Process. 2011;12:267-76.
 25. Gorman A.D, Aberenthy B, Farrow D. Evidence of different underlying processes in pattern recall and decision-making. Exp Psychol. 2015; 68(9) :1-19.
 26. Savelsbergh JP, Williams AM, Kamp JV, Ward P. Visual search, anticipation and expertise in soccer goalkeepers. Sports Sci. 2002;20:279-87.
 27. Panchuk D, Vickers J. Gaze behaviors of goaltenders under spatial–temporal constraints. Hum Mov Sci. 2006;25:733-52.
 28. David J. Hancock, Diane MS-M. Gaze behaviors and decision making accuracy of higher and lower level ice hockey referees. Psychol Sport Exerc. 2013;14:66-71.
 29. Gorecki JJG. Knowledge representation of volleyball player [Unpublished doctoral dissertation]. University of South Carolina; 2014.
 30. Moore DA, Tenney E R. Time pressure, performance and productivity. Research on Managing Groups and Teams. 2012;15:305-26.