ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رفتار حرکتی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سابقة افتادن یا نبود تعادل ممکن است موجب ترس از سقوط شود که این امر می­تواند به اجتناب از انجام‌دادن فعالیت‌ها توسط فرد منجر شود. درنهایت این اجتناب از فعالیت می‌تواند چرخ ه­ای معیوب از شرطی ­زدایی و افتادن ­های مکرر ایجاد کند؛ براین­ اساس، مطالعة حاضر با هدف تعیین ویژگی­ های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان شهر شیراز انجام شد. در این پژوهش، 532 سالمند با میانگین سنی 77/6 ± 25/69 با روش نمونه­ گیری طبقه­ ای انتخاب و مطالعه شدند. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی­ بر مدل معادلات ساختاری، به­ منظور بررسی روایی افتراقی از مقایسة بین دو گروه با و بدون سابقة افتادن، برای بررسی روایی همگرا ارتباط بین پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» با مقیاس ­های «اعتماد به تعادل فعالیت ­های خاص»، «خودکارآمدی افتادن» و «آزمون زمان بلندشدن و رفتن» مطالعه شد. پایایی پرسشنامه نیز از روش پایایی بازآزمایی و تعیین همسانی درونی به‌دست آمد. براساس نتایج این پژوهش، روایی و پایایی پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در بین سالمندان شهر شیراز تأیید شد. علاوه‌براین، یافته‌های پژوهش این نظریه را تأیید می‌کنند که پرسشنامة «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» رفتار اجتنابی را به‌جای اطمینان به حفظ تعادل، خودکارآمدی یا ترس می‌سنجد. در حال ‌حاضر، هیچ ابزار ارزیابی دیگری وجود ندارد که پسایندهای اختلال در تعادل و افتادن را به‌صورت مفید و عملی در فضای بالینی بررسی و ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric Characteristics of the Persian Version of «The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire» in Elderly

نویسندگان [English]

  • Sepideh Heidarian 1
  • Elaheh Arab Ameri 2
  • Mahmoud Sheikh 2
  • Ahmad Farrokhi 2
1 Ph.D. in Motor Behavior, Kish International Campus, University of Tehran, Iran
2 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

A history of falls or imbalance may lead to a fear of falling, which may lead to self-imposed avoidance of activity; this avoidance may stimulate a vicious cycle of deconditioning and subsequent falls. The purpose of this study was to determine validity and reliability of the Persian version of «The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire» in elderly of Shiraz city. 532 elderly with a mean age of 69.25 ± 6.77 years were selected by stratified sampling method. In order to investigate the construct validity, a confirmatory factor analysis based on structural equation model was used. Comparison between two groups with and without falling was used for differential validity and the relationship between the " The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire" and The Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale, Falls Self-Efficacy Scale (FES-I), and Timed Up and Go (TUG) Test were used to determine convergent validity. The reliability of the questionnaire was also obtained by test-retest reliability and internal consistency calculation. Results from this study offer evidence for the reliability and validity of the “The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire" in elderly of Shiraz city and support the notion that the “The Fear of Falling Avoidance Behavior Questionnaire" measures avoidance behavior rather than balance confidence, self-efficacy, or fear. Currently, there are no other assessment tools that measure this sequela of balance impairment and falls in a clinically useful and practical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fear of Falling
  • avoidance behavior
  • Scale
  • Validity
  • Reliability.ing
  • Hamamatus