نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 پرفسور، گروه علوم ورزشی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تعیین رابطه هوش هیجانی مادران با رشد حرکتی کودکان بود. صدو پنجاه مادر به همراه کودکان 4 تا 6 ساله آنها که در استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، سکونت داشتند، بصورت خوشه‌ای از مراکز پیش‌دبستانی- مهدکودک‌ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه‌های جمعیت شناختی، فرم کوتاه فعالیت بدنی بین المللی، هوش هیجانی بارئون و فرم کوتاه - نسخه دوم آزمون تبحر حرکتی برونینکس- ازرتسکی، ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر بودند. بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اسمارت پی ال اس سه: در سطح اطمینان 95%، هوش هیجانی مادران 41% (000/0=p)، و فعالیت بدنی مادران 3/17% (030/0=p) از تغییرات رشد حرکتی کودکان را پیش بینی کردند. همچنین هوش هیجانی مادران نیز 9/15% (028/0=p) از فعالیت بدنی مادران را پیش بینی کرد. هوش هیجانی مادران نقش دوگانه ای در تسهیل رشد حرکتی کودکان و فعالیت بدنی مادران دارد، همچنین هوش هیجانی مادران تسهیل‌گر فعالیت بدنی مادران است. بنظر می‌رسد که ارتقاء هوش هیجانی و انجام فعالیت‌های بدنی مادران، می‌توانند به پیشبرد رشد حرکتی کودکان کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mother's Emotional Intelligence and Motor Development of Children: Structure Modeling with Intermediation of Mother's Physical Activity

نویسندگان [English]

  • Sonia esmaeelzadehazad 1
  • Abdollah Ghasemi 2
  • Keyvan Molanorouzi 2
  • Mohammad VaezMousavi 3

1 PHD Student in Motor Behavior - Motor Development, Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Sport Science, Imam Hossein University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was determination of relationship between mothers and children's motor development. Participants were 150 Childs with 4-6 aged and their mothers that lived in Eastern Azerbaijan province, Sarab city, and choice by cluster from kindergarten- pre-school centers. The equipment was Demographic, the short form of International Physical Activity, Bar-on Emotional Intelligence questionnaires, and the short form of second edition of Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency test. The results of Smart PLS3 showed that: In the %95 of confidence level, the mothers' emotional intelligence predicted 41% (p =0/000) and the mothers' physical activity predicted %17/3 (p=0/030) of children's motor development variations. Also, the mothers' emotional intelligence predicted % 15/9 of mothers' physical activity (p=0/028).
The mothers' emotional intelligence has two-fold roles in facilitating of children's motor development and mothers' physical activity. Also mothers' emotional intelligence is facilitator of mothers' physical activity. It is seems that the improvement of emotional intelligence and doing of physical activity can help to improvement of children's motor development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kay Words: Emotional intelligence
  • Motor development
  • Mothers' physical activity
  • Smart PLS3