تاثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح سخت و نرم بر تعادل ایستا در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه اصفهان- اصفهان- ایران

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر یک دوره تمرین منتخب روی سطح نرم و سخت بر تعادل ایستا در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بود. 20 کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم (سن 81/2 ±5/7 سال) به‌صورت در دسترس از میان کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم مراجعه‌کننده به مرکز اتیسم اردیبهشت اصفهان انتخاب شدند. سپس از نظر سن، جنس، قد، وزن و شاخص اتیسم همتا شدند و در دو گروه 10 نفری تمرین بر روی سطح نرم و تمرین بر روی سطح سخت تقسیم شدند. به مدت 24 جلسه(سه بار در هفته) در یک دوره تمرینات منتخب تعادلی شرکت کردند. تعادل ایستای این کودکان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از جابجایی مرکز فشار در جهت قدامی خلفی و داخلی جانبی در هنگام ایستادن روی دستگاه فوت اسکن در مدت زمان 18 ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌منظور تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس مختلط دو در دو استفاده گردید. نتایج نشان داد که هر دو گروه متعاقب این مداخله بهبود معناداری در وضعیت تعادل ایستا با چشم‌باز نشان دادند. اما تعادل ایستا با چشم‌باز و بسته در دو گروه تمرین بر روی سطح نرم و سطح سخت در هر دو مؤلفه تعادل اختلاف معناداری با یکدیگر نداشت. بنابراین تمرین در سطوح مختلف ازنظر میزان پایداری با تقویت سیستم حس عمقی موجب بهبود تعادل کودکان مبتلابه اختلال طیف اتیسم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a period of selected exercises over soft and hard surfaces on the static balance of children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rafei Borujeni 1
 • Fahimeh Talebpoor 2
 • Maryam Nezakatalhosseini 2
 • Shila Safavi 2
1 Department of Motor Behavior and Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of a selected exercise period on soft and hard surfaces on the static balance of children with autism spectrum disorder. Twenty children with autism spectrum disorder (age 7.82.81 years) were selected by use of convenience sampling from Ordibehesht Autism Center of Isfahan. Then, they were matched for age, sex, height, weight and autism index and assigned into two groups of 10 persons whom exercised on a soft surface and hard surface. They participated in a period of selected balance exercises for 24 sessions (three times a week). Static balance of these children was evaluated in the pretest and post-test by assessing the amount of displacement of the center of pressure in the anteroposterior and mediolateral directions while standing on the Foot Scan for 18 seconds. To analyze the data, the mixed (2 × 2) variance analysis was used (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism Spectrum Disorder
 • Soft surfaces
 • Hard surfaces
 • Proprioceptors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 02 دی 1398