دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، زمستان 1399، صفحه 1-200 (زمستان 1399) 
1. تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

صفحه 17-36

10.22089/mbj.2018.5164.1602

فاطمه رضایی؛ فضل الله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان