نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی ، دانشگاه لرستان

2 دانشکده تربیت بدنی- دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره برنامۀ مداخله‌ای حرکتی منتخب بر سطح عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان حامل ژنوتیپ‌های متفاوت ACE و ACTN-3، انجام شده‌است. بدین منظور، عملکرد مهارت‌های حرکتی کودکان (50 کودک پسر؛ 32/1±8/5 سال)، در دو خرده مقیاس جابجایی و کنترل شیء قبل و بعد از هشت هفته ارائه برنامۀ تمرینی، با استفاده از آزمون اولریخ ویرایش- دوم؛ مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، ژنوتیپ‌های ACE و ACTN-3 از طریق نمونه‌گیری بزاق و با استفاده از PCR تعیین شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد، کودکان حامل آلل D ACE، به‌طور مجزا (DD یا ID)، و ترکیبی (DD+ID)، نسبت‌به کودکان دارای هموزیگوت‌های II، و کودکان حامل آلل R ACTN-3، به‌طور مجزا (RR یا RX)، و ترکیبی (RR+RX)، نسبت‌به کودکان دارای هموزیگوت‌های XX؛ درپاسخ به برنامۀ تمرینی از سطح بالاتری در اجرای مهارت‌های حرکتی جابجایی برخوردار می‌باشند (01/0p

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of a period of selected motor intervention program on improving the performance of motor skills of children carrying ACE and ACTN-3 different genotypes

نویسندگان [English]

  • shahram nazarpouri 1
  • abbas bahram 2

1 lorestan un

2 kharazmi un

چکیده [English]

this study aimed to investigate the effect of a period of selected motor intervention program on improving the performance of motor skills of children carrying ACE and ACTN-3 different genotypes. To this end, children's movement skills (50 boys, 5.8 ± 1.32 years) in tow subscales of locomotors and Object control is evaluated using Ulrich’s gross motor development test before and after eight weeks of the motor training program. In addition, epithelial mouth cells and PCR technique determined ACE and ACTN-3 genotypes. The results of the covariance analysis showed that children carrying ACE-D allele, separately (DD or ID), and combination (DD+ID), compared to those with II homozygotes and children carrying ACTN-3- R allele, Separate (RR or RX) and combination (RR+RX) compared to those with XX homozygotes to response the motor intervention program had higher levels of progression in performance of locomotors motor skills (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • "genotype"
  • "Phenotype"
  • "motor training program"
  • "motor skills"
  • "Children"