اثر تمرین‌های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ۱۲ جلسه تمرین چرخشی بر تعادل دختران مبتدی با و بدون دستکاری حس بینایی و حس عمقی انجام شد. نمونة آماری پژوهش ۲۷ دانشجوی دختر 19 تا 24 سال بودند که براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. آزمودنی‏ها به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند و گروه تجربی در 12 جلسه مداخله شرکت کرد. برای ارزیابی کنترل وضعیت قامت از دستگاه صفحه نیرو در شرایط با چشم‌ باز و بسته، با و بدون فوم استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش، تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم‏افزار اس.پی.اس.اس. نسخة 23 برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اثر تمرین‌های چرخشی بر تکلیف تعادل معنا‌دار نبود (0.05<p )، اما براساس نتایج آزمون‌ تعقیبی بونفرونی، اثر تمرین‌های چرخشی بر نوسان مرکز فشار در محور Xدر وضعیت‌های دوم و سوم در شرایط دستکاری سیستم بینایی و حس عمقی به‌طور مجزا معنا‌دار بود (0.05 > p ). براساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد تمرین‌های چرخشی در بهبود تعادل در محور X نتایج بهتری به ارمغان می‏آورند و این امر اتکای افراد به سیستم بینایی و حس عمقی را کاهش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Rotational Exercises on Balance by Manipulating Visual and Proprioception Senses

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Rad Kaftroudy 1
  • Afkham Daneshfar 2
  • Masoumeh Shojaei 2
1 M. Sc. of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the effect of 12 sessions of rotational exercises on the novice females’ balance with and without visual and proprioceptive senses manipulation. The statistical sample included 27 girl students with an age range of 19-24 years that were selected based on inclusion and exclusion criteria. Subjects were classified into experimental and control groups by random assignment and the experimental group was treated by intervention for 12 sessions. To evaluate postural control, the force plate in the conditions of open and close eyes, with and without balance pad was used. For analyze the data were used Analysis of variance with repeated measures, multivariate covariance and bonferroni post-hoc test in SPSS v23. The ANOVA test results showed that the effect of Rotational exercises was no significant (P>0.05). But, based on the results of Bonferroni post-hoc test, in conditions 2&3, the effects of rotational exercises on COP sway in the X-axis in conditions of manipulation of the visual & proprioception system separately was significant (p < 0.05). According to the results of the present research, it seems that rotational exercises can be more effective in balance (X-axis) and this reduces people's reliance on visual system and proprioception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotation
  • Visual system
  • Proprioception
  • vestibular system
  • Postural Control