نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استاد گروه رفتار حرکتی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در حیطه مهارت های حرکتی و ورزشی، اثر تحریک جریان مستقیم جمجمه‌ای (tDCS) در جنبه های توصیفی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است و لازم است اثر این شیوه مداخله بر مهارت های واقعی ورزشی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر tDCS آندی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های ماهر بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، مداخله، پس‌آزمون و پیگیری است. شرکت‌کنندگان 26 نفر بسکتبالیست پسر ماهر بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شم تقسیم شدند و به تعداد سه جلسه در سه روز متوالی تحت مداخله قرار گرفتند. هردو گروه، ابتدا الگوی نورانی مهارت پرتاب آزاد بسکتبال مربوط به دو بازیکن تیم ملی را مشاهده می کردند. سپس گروه تجربی به مدت 20 دقیقه تحت tDCS از روی جمجمه بر قشر پیش حرکتی قرار گرفتند و گروه شم تحریک ساختگی دریافت نمودند. پس از مداخله، شرکت‌کنندگان هر دو گروه به اجرای مهارت‌ ملاک پرداختند. پس آزمون و پیگیری به ترتیب پس از یک و هفت روز پس از مداخله گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط دو عاملی، t مستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که tDCS تفاوت اجرای بین گروهی در مرحله مداخله را نشان نداد اما در مرحله آزمون باعث بهبود اجرای مهارت در گروه‌ تجربی در برابر گروه شم شد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که tDCS ممکن است به عنوان مداخله مفید برای بهبود اجرای مهارت پرتاب آزاد در بسکتبال مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of transcranial direct current stimulation on performance of basketball free throws in skilled basketball players

نویسندگان [English]

  • Zahra Naghizadeh 1
  • Ahmadreza Movahedi 2
  • Mahdi Namazi zadeh 3
  • Motahareh Mirdamadi 4

1 PhD Candidate. Islamic Azad University, Khorasgan branch

2 Professor at the Department of Motor Behavior, University of Isfahan

3 Tehran

4 پزشک متخصص اعصاب

چکیده [English]

The Effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) has been studied in descriptive and laboratory tasks in the field of motor and sport skills. It is necessary that tDCS effects on real sport skills are investigated. The aim of the current study was to examine the Effect of tDCS on performance of basketball free throws (BFT) in skilled basketball players. In this quasi- experimental study, a repeated measure design including a pretest, intervention, posttest and follow up was used. A total of 26 male basketball players were randomly divided into either an experimental or a sham group. Both groups watched the point light model of the performance of elite basketball players. Following the observation of point light model, participants of the exercise group received tDCS over their pre-motor cortex for 20 minutes prior to tasks performance. The participants of the sham group underwent identical tasks performance except that tDCS was artificially applied for them. BFT was assessed at baseline (pre-intervention), intervention and post-intervention. For analyzing data, two factor Mixed model ANOVA, independent and paired t-tests were used. Results showed that anodal tDCS created no between group's differences in BFT in the intervention phase while tDCS lead to significant improvement of BFT in experimental group skills compared to sham group in test phase. Results showed that tDCS could be considered as a useful intervention for improvement of BFT in skilled basketball players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial direct current stimulation
  • skill
  • free throws
  • basketball