پیش‌بینی تعادل براساس ویژگی‌های پیکرسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی تعادل پویا بر اساس ویژگی‌های پیکر‌سنجی در جوانان رشته تربیت‌ بدنیبود. جامعهآماریاین پژوهش را دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز تشکیل می‌دادند. نمونه،شامل 60‌ نفر بود کهداوطلب شرکت در پژوهش بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، برگة ثبت ویژگی‌های پیکر‌سنجی و آزمون عملکرد حرکتی (که در این پژوهش، اندازه‌گیری زمان تعادل بر روی دستگاه ثبات­سنج (استابیلومتر) بود)، بودند. بعد از انجام اندازه‌گیری­ها و ثبت آن‌ها، از زمان‌بندی 30 ‌ثانیه‌ای جهت انجام تکلیف تعادلی پویا و فواصل 90‌ ثانیه‌ای استراحت بین تکلیفی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون انجام شد. یافته­ها نشان داد که ویژگی­های پیکرسنجی اندازه‌های قد (0.35-=r،027.0=P)، وزن (43.0-=r،006.0=P) و دور کمر (5.0-=r،001.0=P)، با انجام تکلیف تعادلی، همبستگی معناداری در سطح خطای تعیین شده (05.0=α) داشتند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که اندازه شاخص­هایی چون دور کمر، وزن و قد می­توانند به عنوان متغیرهایی جهت پیش­بینی تعادل پویا مورد استفاده قرار گیرند. هر چند، نسبت اندازه‌های این متغیرها با یکدیگر متفاوت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anthropometric characteristics predicted by dynamic balance

نویسندگان [English]

  • Gholam Hosein Nazem Zadegan 1
  • Roghayeh Eidar 2
چکیده [English]

This study surveyed predict dynamic balance body based on the characteristics of the physical education of young people. The study population was composed of male Physical Education students in Shiraz University. The sample consisted of 60 subjects who had volunteered to participate in this study. Tools of data collection were anthropometric measurements and tests of motor function. Stabilometer time of balance on this device was recorded to subjects. After measuring and recording of data (30ʺ balance task, 90ʺ rest interval). Analysis was performed with using of correlation and regression statistical methods. Results showed Anthropometric characteristics, height (r= -0.35, P=0.027), weight (r=-0.43, P=0.006), and waist (r= -0.50, P=0.001) had significant correlation with balance task performance in determined significant level (α=0.05). Results of this study shows that size of indexes such as waist circumference, weight and height can be used as variables for anticipating of dynamic balance, although the amounts of these variables are different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric characteristics
  • Dynamic Balance
  • Young people