دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 1-250 (پاییز 93) 
1. تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی آزمون راهبردهای اجرا-2

صفحه 15-42

مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ابراهیم متشرعی