بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابلهای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

 پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه اختلالات رفتاری با راهبردهای مقابله‌ای و هوش هیجانی در ورزشکاران حاضر در مسابقات آموزشگاه‌های استان مازندران، انجام شد. به این منظور، تعداد 90 ‌نوجوان ورزشکار، به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر در این رقابت‌ها، سه پرسشنامه اختلالات رفتاری گودمن، راهبردهای مقابله‌ای بیلینگز و موس و هوش هیجانی شاته را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادبین اختلالات رفتاری و راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌دار، رابطه منفی معنادار و بین اختلالات رفتاری و راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (P<0.05). هم‌چنین، بین اختلالات رفتاری و هوش هیجانی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد (P<0.05). تحلیل رگرسیون نیز، تفاوت معنا‌داری را میان نمرات مقیاس‌های اختلالات رفتاری و راهبردهای مقابله‌ای و هوش هیجانی نشان داد (P<0.05). افزون بر آن، از میان راهبردها، مقابله مبتنی بر هیجان و مقابله مبتنی بر جسمانی کردن و از میان مولفه‌های هوش هیجانی، مهارت‌های اجتماعی با اختلالات رفتاری رابطه معنا‌داری داشتند (P<0.05).  یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد راهبردهای مقابله‌ای و هوش هیجانی، توانایی پیش‌بینی معنادار اختلالات رفتاری نوجوانان ورزشکار را دارند و راهبردهای مقابله‌ای و هوش هیجانی می توانند بخشی از اختلالات مربوط به اختلالات رفتاری در نوجوانان ورزشکار را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between behavioral disorders, coping strategies and emotional intelligence in young athletes

نویسندگان [English]

  • Morteza Homayoon nia Firoozjah 1
  • Mahmood Sheikh 2
  • Rasool Hemayat Talab 2
چکیده [English]

The present study examined the relationship between behavioral disorders with the coping strategies and emotional intelligence of student athletes attending in Mazandaran tournament. To this end, 90 adolescent athletes of the intended tournament were selected as the sample of present study. They filled up three behavioral disorders questionnaire (SDQ), coping strategies and mouse Billings and Shute Emotional Intelligence (SSREIT). Data was analyzed by calculating the correlation and multiple regressions using SPSS software version 19. Results showed that there was a significant negative relationship between behavioral disorders and problematic coping strategies. In addition, there was a significant positive relationship between behavioral disorders and emotional-focused coping strategies (P<0.05).Also, there is a significant negative relationship between emotional intelligence and behavioral disorders (P<0.05).Regression analysis showed significant differences between scale scores of behavioral disorders, coping strategies and emotional intelligence (P<0.05). In addition, among the strategies, coping based on emotion and coping based on physical addres and among emotional intelligence components social skills had a significant relationship with behavioral disorders (P<0.05). The findings of this study showed coping strategies and emotional intelligence have the capability (ability) of meaningfully predicting behavioral disorders among young athletes. Also, coping strategies and emotional intelligence can account for (explain) some of disorders related to behaviors of young athletics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • behavioral disorders
  • coping strategies
  • Young athletics