نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

2 گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه تأثیر مداخلات توان‌بخشی شناختی، بازی‌های حرکتی هدفمند و ترکیبی بر انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی بود. شصت دختر دارای اختلال در دامنه سنی 7 تا 10 سال براساس پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی (نسخه والدین) و مقیاس رشد حرکتی لینکن- اوزرتسکی شناسایی و به ‌صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره (توان‌بخشی، بازی‌، ترکیبی و کنترل) جای گرفتند. گروه‌ها در یک دوره آزمایشی هشت هفته‌‌ای (24 جلسه 45 دقیقه‌ای، سه جلسه در هفته) شرکت کردند و انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی آنها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از آزمون دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین و مقیاس رشد حرکتی لینکن- اوزرتسکی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس عاملی ترکیبی و مقایسه‌های تعقیبی نشان داد انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی در هر سه گروه تجربی بهبود معنادار داشته است (05/0 > P). بهبود انعطاف‌پذیری شناختی (خطای درجاماندگی) در گروه‌ه ترکیبی در مقایسه با گروه بازی (01/0 = P) و همچنین بهبود هماهنگی حرکتی در گروه‌های ترکیبی (001/0 > P) و بازی (001/0 > P) در مقایسه با گروه توان‌بخشی بیشتر بود. در سایر موارد، تفاوت معناداری بین گروه‌های تجربی مشاهده نگردید (05/0 < P). براساس این یافته‌ها، مداخله ترکیبی توان‌بخشی شناختی و بازی‌های حرکتی هدفمند در مقایسه با مداخلات تک‌رویه، برای اهداف درمانی چندگانه در اختلال هماهنگی رشدی، نظیر بهبود همزمان انعطاف‌پذیری شناختی و هماهنگی حرکتی اثربخش‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Cognitive Rehabilitation and Purposeful -Movement Plays on Cognitive Flexibility and Motor Coordination among Children with Developmental Coordination Disorder

نویسندگان [English]

  • saleh rafiee 1
  • Rezvan Abbasian Borujeni 2
  • Mahdi Namazi zadeh 3
  • Farshad Tojari 4

1 faculty member of SSRC

2 Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran

3 Department of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effect of cognitive rehabilitation, purposeful-movement plays and combined interventions on cognitive flexibility and motor coordination among children with Developmental Coordination Disorder (DCD). Sixty girls with DCD in the age range of 7 to 10 years were identified based on the Developmental Coordination Disorder Questionnaire (Parents’ version) and the Lincon-Oseretsky Test of Motor Proficiency and randomly assigned into four groups of 15 individuals (rehabilitation, play, combined, and control). The groups participated in an eight-week experimental period (24 sessions of 45 minutes, three sessions per week) and their cognitive flexibility and motor coordination in pre- and post-test were measured using the Wisconsin Card Sorting Test and Lincon-Oseretsky Test of Motor Proficiency. The results of mixed factorial analysis of variance with a 2 × 4 design (time × group) and follow-up comparisons showed that cognitive flexibility and motor coordination improved significantly in all three experimental groups (P < 0.05). Improvement of cognitive flexibility (perseveration error) in the combined intervention group compared to the play group (P = 0.01) and also improvement motor coordination in the combined intervention (P < 0.001) and play (P < 0.001) groups were higher than the rehabilitation group. In other cases, no significant difference was observed between the experimental groups (P < 0.05). Based on these findings, the combined intervention of cognitive rehabilitation and purposeful-movement plays compared to the single-approach interventions, is more effective for multiple therapeutic goals, such as simultaneous improvement of cognitive flexibility and motor coordination, in DCD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nero-motor Disability
  • Perseveration
  • Executive Functions
  • Motor Development
  • Play Therapy