نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک‌ دوره برنامۀ تمرینی منتخب از برنامۀ حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت‌های دست‌کاری کودکان دختر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شهرستان شیراز می‌باشد. بدین‌منظور، از بین کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان شیراز به‌صورتتصادفیخوشه‌ای و بر‌اساس پرسشنامه و آزمون عملیMABC ، 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس ‌از انجام پیش‌آزمون به‌طور تصادفی به دو گروه 15 نفری همگن به‌عنوان گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 جلسه برنامۀ تمرینی منتخب که بخش‌هایی از برنامۀ حرکتی اسپارک برای کودکان است را انجام دادند در‌حالی‌که آزمودنی‌های گروه کنترل به فعالیت‌های معمول خود در مدرسه می‌پرداختند. سپس، از هر دو گروه پس‌آزمون به‌عمل آمد. جهت سنجش میزان رشد مهارت‌های حرکتی این کودکان از آزمون مهارت‌های حرکتی درشت اولریخ ویرایش دوم(TGMD 2) استفاده شد. به ‌منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب 2´2 استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامۀ تمرینی اسپارک تأثیر معناداری بر بهبود مهارت‌های دست‌کاری کودکان گروه تجربی نسبت ‌به گروه کنترل (0.05>P) داشته است. این برنامۀ تمرینی باایجادفرصتمناسببرایتمرین می‌تواندتجربهحرکتیمناسبیبرایکودکان باشد؛ لذا، پیشنهاد می‌شوددرمدرسهبرایرشدمهارت‌هایحرکتی دست‌کاری کودکان مورداستفادهقرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The affection of a period of selected exercising program on improving manipulative skills in children with developmental coordination disorder (CDC)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Jokar Tang Karami 1
  • Mahmood Sheikh 2
  • Akbar Jamshidi 1

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the affection of selected SPARK exercising program on improving manipulative skills of the girls with developmental coordination disorder. Since based on the Movement Assessment Battery for Children (MABC) test and questionnaire, 30 students were selected by random cluster among all second grade elementary school female students in Shiraz. The subjects after pretest were divided randomly into two equal 15- person groups as the control and experimental groups. The subjects in experimental group performed a part of selected SPARK exercise program in 12 sessions however the subjects in control group performed their regular school activities. Two groups took part in the posttest. In order to evaluate the motor skill of the subjects, second edition of Ulrich’s gross motor skill test (TGMD 2) were applied. The variance 2´2 was used to analyze the data. The results demonstrated that SPARK exercising program had a significant affection (P<0.05) on improving manipulative skills in experimental subjects versus the subject in control group. This exercising program could be appropriate motor experiences for children definitely in an appropriate opportunity, so it will be recommended to be used at schools to improve students’ manipulative skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPARK exercising program
  • Gross motor skills test
  • Manipulative skills
  • Developmental coordination disorder (DCD)
1) مالینا رابرت، بوچارد کلود. نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی. مترجمان: بهرام عباس، خلجی حسن و همکاران: صابری کاخکی، لطفی حسین‌آبادی، سهرابی، چاپ اول. تهران: انتشارات امید دانش؛1381.
2) ارنهایم دانیل دی، سینکلر ویلیامز ای. حرکت درمانی: برنامه‌ریزی ترمیمی برای کودکان مبتلا به خام حرکتی. مترجم: علیزاده حمید. چاپ دوم. تهران: انتشارات رشد؛ 1385.
3) اوبراین کارولین، هیس آلن. رشد حرکتی طبیعی و غیر‌طبیعی از نظریه به ‌سوی عمل. مترجم: محمدی‌نژاد محمد. چاپ اول. دانشگاه مازندران؛1381.
4) آزاد حسین. آسیب‌شناسی روانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات بعثت؛ 1376.
5) انجمن روان‌پزشکی آمریکا. طبقه‌بندی اختلالات روانی DSM-IV. مترجم: پورافکاری نصرت‌الله. چاپ دوم. تهران: انتشارات آزاده؛ .1374
6) Peens A, Pienaar A. The effect of gender and ethnic differences on the Success of intervention programmes for the motor Proficiency and self-concept of 7-9 year old dcd children. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2007; 29(1):113-28.
7) سلمان زهرا، شیخ محمود، سیف‌نراقی مریم. تأثیر تمرینات ادراکی حرکتی بر بهبود قابلیت‌های حرکتی دانش‌آموزان با اختلال هماهنگی رشدی دوره ابتدایی شهر تهران. مجله رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی. 1388؛ 2: 63-.47
8) دلشاد مریم. میزان شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان پایه دوم ابتدایی مدارس دولتی دخترانه منطقه یک تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران؛ 1387.
9) شادمهر آزاده، هادیان محمد‌رضا. مقایسه اختلال حرکتی رشدی دانش‌آموزان ابتدایی در دو منطقه شهر تهران. تهران: دانشکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1386؛ 2و3؛ صفحه 10-5
10) علیزاده حمید، زاهدی‌پور مهدی. کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی. تازه‌های علوم شناختی.1383؛ 3و4؛ صفحه 56-49
11) Schott N. Robert R. Throwing and catching in children with developmental coordination disorder (DCD). Journal of Sport & Exercise Psychology .7007; 29:125
12) Astill S. Can children with developmental coordination disorder adapt to task constraints when catching two-handed? Disability and Rehabilitation. 2007;29(1):     57 – 67 .
13) Hemmati S, Amiri N. Comparison of motor skills in children with developmental coordination disorder and normal peers. Iranian Rehabilitation Journal. 2008;6:5-9
14) Pauliina H, Krisi T. The gross motor skills in children with communication disorder before and after the training program. Department of Physical Education.1998;22:479–93.
15) کیهانی فاطمه. تأثیر یک‌دوره برنامه حرکتی منتخب بر مهارت‌های حرکتی درشت کودکان اوتیسم. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. تهران: دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران؛ 1389.
16) پاینه‌ وی گ، ایساکس لاری دی. رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر. مترجمان: خلجی حسن، خواجوی داریوش. ویراست پنجم؛ چاپ سوم؛ ناشر. دانشگاه اراک؛1389 صفحه 45-140.
17) Goodway J D, Crow H, Ward P. Effect of motor skill instruction on fundamental motor skill development. Adapted Physical Activity Quarterly. 2003;(14):314-26.
18) Dane C, Anita E. The role of visual functions in persisting developmental coordination disorder (DCD) among 7-years-old children: A follow-up study". African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD). 2010;     16(‌2): 251-64.
19) Engelsman B C, Blank R, van der Kaay A C, Mosterd-van der Meijs R, Polatajko H J, Wilson P H, et al. Efficacy of interventions to improve motor performance in children with developmental coordination disorder: A combined systematic review and meta-analysis. Medicine and Child Neurology. 2012; 55(3):229-37.
20) Anuschka N. Neuromotor task training: Physiotherapy for children with developmental coordination disorder. Dissertation University of Groningen؛ Groningen ؛Netherlands 2007.
21) Chia-Liang T. The effectiveness of exercise intervention on inhibitory control in children with developmental coordination disorder: Using a visual spatial attention paradigm as a model. Research in Child: Care, Health and Development. 2009;32(6):613-8.
22) Aparo L, Nadja S. Influence of sport stacking on hand-eye coordination in children aged 7-11 European. Master in Health and Physical Activity, 2009.:1-92
23) Roshan S. The effects of a group exercises program on Primary school children age six to ten years diagnosed with developmental coordination disorder (DCD). University of Stellenbosch; Cape Town؛ 2009.
24) Dunford C‌. Goal orientated intervention for children with developmental coordination disorder. Physical and Occupational Therapy in Paediatrics. 2001;31(3):288-300.
25) کوثری سعید، کیهانی فاطمه، حمایت‌طلب رسول، عرب‌عامری الهه. بررسی تأثیر یک‌سری فعالیت‌های بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش‌فعالی ADHD و کودکان اتیسم AHF. مجله رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی.1390؛ 10: 60-45.
26) ملا‌نوروزی کیوان، خلجی حسن، شیخ ‌محمود، اکبری حکیمه. تأثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های دست‌کاری کودکان 6-4 ساله. مجله رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی. 1390؛ 7:21-5.
27) McKenzie T L, Rosengard P F, Marshall, S. J., Sallis, J. F. & Conway, T. The SPARK programs. San Diago State University Foundation; San Diago, United States. 2000.
28) McKenzie T L, Rosengard P F, Marshall, S. J., Sallis, J. F. & Conway, T. The SPARK programs. San Diago State University Foundation; San Diago, United States. 2000.
29) زارع‌زاده مهشید. هنجارسازی و تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی اولریخ 2000 برای کودکان 3تا 11 ساله شهر تهران. رساله دکتری. تهران: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران؛ 1388.
30) Sugden D. Chambers M. Intervention in children with developmental coordination disorder: The role of parents and teachers. British Journal of Educational Psychology.2010;73: 545–561.