دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، زمستان 1393 
5. ‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان

صفحه 71-84

منصوره مکبریان؛ احمد فرخی؛ شهرزاد طهماسبی بروجنی