نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران کشور بود. در این پژوهش، فعال‌سازی به‌‌عنوان یک مهارت روانی که دارای تأثیرات فیزیولوژیک است استفاده شد و کنترل تولید نیرو، به‌‌عنوان مؤلفه حس تمایز یا تشخیص حرکت در‌نظر گرفته شد. از‌میان تکواندوکاران مرد حاضر در لیگ برتر، تعداد 20 تکواندوکار با میانگین سنی (5/2± 24 سال) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند.سطح هدایت الکتریکی پوست در حین اجرای تکلیف، به‌‌‌عنوان شاخص انگیختگی و اختلاف مقدار نیروی تولیدی با مقادیر درخواستی، به‌‌عنوان خطای تولید نیرو ثبت شد. برای تکلیف اعمال نیرو از دستگاه ایزوکنیتیک بایودکس استفاده شد.تحلیل داده‌ها با ‌استفاده از روش تحلیل واریان س یک‌طرفه به ‌کمک نرم‌افزار spss نسخه 19 انجام شد. یافته‌ها تفاوت معنادار میان گروه‌های فعال‌سازی بالا و متوسط (0.007=P) و گروه‌های فعال‌سازی بالا و پایین (003.0=P) را نشان داد. همچنین تفاوت معنادار میان گروه‌های فعال‌سازی متوسط و پایین مشاهده نشد (0.851=P). نتایج، بیانگر تأثیر منفی افزایش دامنه تغییرات انگیختگی بر کنترل نیرو بود. به‌‌این‌صورت‌که همراه با کوچکتر‌ ‌شدن عدد مربوط به فعال‌سازی، توانایی تولید نیروی دقیق افزایش یافت.فعال‌سازی بالا می‌تواند سبب افزایش خطا در کنترل تولید نیرو و در‌نهایت، عملکرد نامناسب شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بهبود عملکرد ورزشکاران به‌ویژه در سطوح بالای مهارتی، از روش‌های کنترل میزان انگیختگی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of different level of activation on control the power generation of dominant leg of elite Taekwondo athletes

نویسندگان [English]

  • Roohollah Talebi 1
  • Elaheh Arab Ameri 2
  • Mohammad Saber Sotoodeh 1

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effects of different levels of activation on the force production control of Iranian elite Taekwondo players. In this study, activation was used as a psychological skill with physiological effects. Control of the force production of the leg is considered as one component for detection of motion. This descriptive study was performed on 20 male Taekwondo players (ages 24±2.5 years), these players randomly selected from Taekwondo Superior League of Iran. The electrical conductivity of skin during the task was recorded as arousal index, and the difference between produced and requested force was recorded as force production error. For the task of force production, isokinetic dynamometer (Biodex S4) was used. One-way analysis of variance was used for data analyzing by SPSS 19 software. The results revealed a significant difference between high and low activation in the control of force generation. Also, Taekwondo players with lower and moderate activation have fewer errors in control of force generation of their feet. However, the results shown that elite Taekwondo players with lower and moderate activation had better performance in compare with high activation level in the same conditions and High activation has the negative effect on the force production control. High activation can increase errors in force production control and ultimately lead to poor performance. This study suggests that coaches monitor taekwondo players’ activation level to optimize their ability to control force production.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activation
  • Force production control
  • Skin conductivity level
  • Detection of motion
1) Cox R H, Yoo H S. Playing position and psychological skill in American football. Journal of Sport Behavior.1995;‌18(3):183-94.
2) Rosker J, Sarabon N. Kinaesthesia and methods for its assessment: Literature review. Sport Science Review.2010;19(5):165-208.
3) Souza F A, Franciulli P M, Bigongiari A, Araújo R C, Pozzo R, Amadio A C, et al. The effect of fatigue and visual feedback on submaximal isometric muscle contractions. XXV ISBS Symposium. OuroPreto – Brazil;2007.
4) Magill R A, Anderson D. Motor learning and control: Concepts and applications. New York: McGraw-Hill;2007.‌189-90.
5) Tod D, Iredale F, Gill N. Psyching-Up and muscular force production. Sports Medicine. 2003;33(1):47-58.
6) Schneider M R, Landers D M, Phillips W T, Arent S M, Yarrow J F. Effects of psyching on peak force production in adolescent athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise.2003;35(5):140.
7) Coombes S A, Tandonnet C, Fujiyama H, Janelle C M, Cauraugh J H, Summers J J. Emotion and motor preparation: A transcranial magnetic stimulation study of corticospinal motor tract excitability. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.2009;9(4):380-8.
8) Coombes S A, Corcos D M, Pavuluri M N, Vaillancourt D E. Maintaining force control despite changes in emotional context engages dorsomedial prefrontal and premotor cortex. Cerebral Cortex.2012;‌22(3):‌616-27.
9) Schmidth R A, Lee T D. Motor control & learning. 4th ed. Human kinetics;2005.234-6.
10) مختاری پونه. مفاهیم و اصطلاحات در رفتار حرکتی. تهران. انتشارات علم و حرکت؛1388.
11) واعظ موسوی سید‌محمد‌کاظم، ناجی مرتضی، حسن‌زاده ناصر. انگیختگی و فعال‌سازی در تیراندازی با تپانچه جنگی. مجله طب نظامی.1389؛ (4): 90ـ185.
12) سانگ کیم. تاریخچه تکواندو و سیر توسعه آن در جهان. مترجم: نظم‌ده مجتبی. تهران: انتشارات فدراسیون تکواندو ایران؛1386.
13) غلامی امین. ارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخی ویژگی‌های روان‌شناختی ورزشکاران تیم‌های ملی دانشجویان کشور و مقایسه آن با غیرورزشکاران (طرح پژوهشی). تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛1391.
14) Espindola B M, Ruschel C, Fontana H B, Dos Santos D P, Noronha M A, Haupenthal A. Relative error analysis during reproduction of isometric force of knee extensors in young adults. In ISBS-Conference Proceedings Archive.2011:1(1).    101-19.
15) Aron A, Aron E. Statistics for psycholgy. Printice Hall. New Jersey: Englewood Cliffs;1994.
16) Flykt A. Visual search with biological threat stimuli: Accuracy, reaction times, and heart rate changes. Emotion.2005; 5(3):349.
17) Frijda N H. The emotions. Cambridge. Cambridge University Press;1986.
18) Hammermeister J, Burton D. Stress, appraisal, and coping revisited: Examining the antecedents of competitive state anxiety with endurance athletes. Sport Psychologist.2001;15(1):66-90.
19) Haywood K M. Psychological aspects of archery. The Sport Psychologist's Handbook: A Guide for Sport-Specific Performance Enhancement;2006.549-66.
20) Pessiglione M, Schmidt L, Draganski B, Kalisch R, Lau H, Dolan R J, et al. How the brain translates money into force: A neuroimaging study of subliminal motivation. Science.2007; 316(5826):904-6.
21) Wallenius C, Larsson G, Johansson C R. Military observers’ reactions and performance when facing danger. Military Psychology.2004;16(4):211-29.
22) Moorthy K, Munz Y, Dosis A, Bann S, Darzi A. The effect of stress-inducing conditions on the performance of a laparoscopic task. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques.2003;17(9):1481-4.
23) van Loon A M, Van Den Wildenberg W P, van Stegeren A H, Ridderinkhof K R, Hajcak G. Emotional stimuli modulate readiness for action: A transcranial magnetic stimulation study. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.2010;‌10(2):    174-81.
24) شهبازی مهدی. تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر ادراک عمق ورزشکاران مرد و زن. تهران. نشریه رشد و یادگیری حرکتی. 1389؛ (5): 48ـ135.
25) Robazza C, Bortoli L, Nougier V. Physiological arousal and performance in elite archers: A field study. European Psychologist.1998;‌3(4)‌:263.
26) Weinberg R S, Hunt V V. The interrelationships between anxiety, motor performance and electromyography. Journal of Motor Behavior.1976; 8(3):219-24.
27) Tremayne P, Barry R J. Elite pistol shooters: Physiological patterning of best vs worst shots. International Journal of Psychophysiology.2001;41(1):19-29.
28) Jarvis M. Sport psychology: A student's handbook. New York. Routledge;2006. 115-7.
29) بهرامی علیرضا، ماریشوک لودمیلا. تأثیر تصویر‌سازی ذهنی قبل از مسابقه و آرام‌سازی بعد از مسابقه بر شوت سه امتیازی، کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر در مسابقات بسکتبال دانشگاه‌های بلاروس. هفتمین همایش بین‌المللی علوم ورزشی. تهران؛1388.
30) Coombes S A, Cauraugh J H , Janelle C M. Emotion and movement: Activation of defensive circuitry alters the magnitude of a sustained muscle contraction. Neuroscience Letters.2006; 396(3):192-6.
31) Crust L. Carry-over effects of music in an isometric muscular endurance task 1. Perceptual and Motor Skills.2004;‌98(3):‌985-91.