روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی بود. آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS)، آزمونی روان‌سنجی توانمندی است که مهم‌ترین عوامل روانشناختی درگیر در رقابت و تمرین را در ورزشکاران مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون برای اولین‌بار توسط توماس و همکارانش در سال 1999 با توجه به وجود مشکلاتی در پرسش‌نامه­های روان‌شناختی مرسوم در آن زمان و احساس نیاز به آزمونی توانمندتر طراحی شد. آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در طول سالیان مختلف و در نقاط مختلف جهان مورد بازبینی، روایی­یابی و پایایی‌سنجی قرار گرفت که برای این پژوهش از جدیدترین نسخۀ آزمون استفاده شد. از جامعۀ ورزشکاران ایرانی، 259نفر نمونه (با میانگین سنی: 32/25 سال) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون مزبور را تکمیل کردند. این ورزشکاران زن و مرد بزرگ‌سال، در 7سطح عملکردی و رقابتی مختلف و از 10 شهر ایران بودند که در 19 رشتۀ ورزشی فعالیت می­کردند. برای برآورد روایی گویه­های این آزمون از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای برآورد پایایی گویه­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج مدل‌های تحلیل عاملی تأییدی، برازش قابل قبولی برای ساختار مکنون TOPS در سطح گویه‌ها و در سطح عوامل آزمون به‌دست داد و آزمون مذکور با 17 عامل و 66 گویه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی تمرین با 8 عامل و 31 گویه، 73/0 به‌دست آمد و پایایی رقابت با 9 عامل و 35 گویه، 74/0 حاصل شد که نشان از پایایی مناسب آزمون است. بنابراین، این آزمون روان‌شناختی برای ارزیابی مهم‌ترین مهارت‌های روان‌شناختی درجامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی قابل استفاده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability the test of performance strategies (TOPS) for Iranian adult athletes

نویسندگان [English]

  • Elaheh Saadatifard 1
  • Mohammad Kashtidar 2
  • Jafar Khoshbakhti 2
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate validity and reliability the test of performance strategies (TOPS) in the Iranian adult athletes. The test of performance strategies (TOPS) is a capable test appraising the most important psychological factors in exercise and competition. This test for the first time was designed by Thomas and colleagues (1999) to estimate the most important psychological factors including competition and practice. This test was constructed based on the scientific research and results that were obtained from the current psychological questionnaires. TOPS were gradually reviewed and changed in different years and different points of the world. In the current study was used the latest test version including 8 and 9 factors for practice and competition respectively. In the present study 259 subjects that they had been selected from the Iranian adult athletes, have completed this questionnaire. These athletes (Mean age: 25/32 years old) were male and female athletes of varying ability levels (7 levels) from 19 different sports. The confirmatory factor analysis and internal consistency (Cronbach's alpha method) were used to compute the TOPS's confirmatory factorial validity and reliability, respectively. Based on the confirmatory factor analysis, the validity of the TOPS was justified (17 factors that include 66 statements). Reliability of competition (0/73) and reliability of practice (0/74) were obtained from the extracted factors (8 factors related to exercise and 9 factors were related to the competition). So, TOPS can be used for appraising the most important psychological factors in Iranian adult athletes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • Test of Performance Strategies (TOPS)
  • Iranian adult athletes
1) Katsikas C, Argeitaki P, Smirniotou A. Performance strategies of Greek track and field athletes: gender and level differences. Biology of exercise. 2009; 5(1), 29-38.
2) Fletcher D, Hanton S H. The relationship between psychological skills usage and competitive anxiety responses. Psychology of Sport and Exercise. 2001; 2(2): 89-101.
3) Lane A M, Harwood C, Terry P C, Karageorghis C I. Confirmatory factor analysis of the test of performance strategies (TOPS) among adolescent athletes. Journal of Sports Sciences. 2004; 22(9): 803–12.
4) Lee C. Psyching up for a muscular endurance task: effects of image content on performance and mood state. Journal of sport & exercise psychology. 1990; (12):        66-73.
5) Vealey R S. Future directions in psychological skills training. The Sport Psychologist. 1988; (2): 318- 36.
6) Tkachuk G, Leslie-Toogood A, Martin G L. Behavioral assessment in sport psychology. The Sport Psychologist. 2003; (17): 104–17.
7) Goudas M , Kontou M G, Theodorakis Y. Validity and reliability of the Greek version of the test of performance strategies (TOPS) for athletes with disabilities. Japanese Journal of Adapted Sport Science. 2006; 4(1): 29-36.
8) Vealey R. Current status and prominent issues in sport psychology intervention. Medicine and Science in Sport and Exercise. 1994; (26): 495-502.
9) Hardy L, Roberts R, Thomas, P R, Murphy, S M.Test of performance strategies (TOPS): Instrument refinement using confirmatory factor analysis. Psychology of Sport and Exercise. 2009; 1-9.
10) Sheard M, Golby J, Wersch, A V. Progress toward construct validation of the sports mental toughness questionnaire (SMTQ).European Journal of Psychological Assessment. 2009; 25(3): 186-93.
11) Durand-Bush N, Salmela J H, Green-Demers I. The Ottawa mental skills assessment tool (OMSAT-3). The Sport Psychologist. 2001; (15): 1–19.
12) Zervas Y, Stavrou N A, Psychountaki M. Development and validation of the self-talk questionnaire (S-TQ) for sports. Journal of Applied Sport Psychology. 2007; 19(2): 142-59.
13) Thomas P R, Murphy S M, Hardy L. Test of performance strategies: development and preliminary validation of a comprehensive measure of athletes’ psychological skills. Journal of Sports Sciences. 1999; (17): 697-711.
14) Gould D, Dieffenbach K, Moffett, A. Psychological characteristics and their development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology. 2002; (14):172-204.
15) Jackson S A, Thomas, P R, Marsh H M, Smethurst ch J. Relationships between flow, self-concept, psychological skills and performance. Journal of applied sport psychology. 2001; (13): 129-53.
16) Tubilleja K. Sport psychology strategies, types of social support, and adherence to injury rehabilitation among university student-athletes (Thesis for degree of doctor of philosophy in counseling psychology. West Virginia; 2003.
17) سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازی الهه. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه؛ 1387.       ص 273.
18) علی پور احمد، آگاه هریس مژگان. اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانی­ها. فصلنامه روانشناسان ایرانی. 1386؛ 3(12): 98-287.
19) فرزاد ولی ا...، کدیور پروین، شکری امید، دانشورپور زهره. بررسی تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر در دانشجویان. فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز. 1386؛ (6):        110-89.
20) نجاتی رضا، برزآبادی فراهانی داوود. ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزارهای سنجش سبک های یادگیری زبان انگلیسی. پژوهش زبان های خارجی. 1386؛ (42): 20-105.