نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

3 استادیار دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی بود. تعداد 19 کودک دختر و پسر (گروه تجربی 10 نفر و گروه کنترل 9 نفر) کم‌بینا با میانگین سنی 7/5-44/5 سال از شهر اصفهان به صورت هدفمند انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان بر‌اساس عملکردشان در مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی که به ‌وسیله آزمون ارزیابی مهارت‌های حرکتی کودکان انجام گرفت، همسان و در گروه‌های تجربی و کنترل به‌صورت تصادفی آرایش پیدا کردند. گروه تجربی در برنامه تمرینات ریتمیک به‌ مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه 45 دقیقه‌ای و در‌مجموع، 24 جلسه شرکت کردند و گروه کنترل، به فعالیت‌های روزمره پرداختند. جمع‌آوری اطلاعات برای کل شرکت‌کنندگان به شکل پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام گرفت. به‌منظور مقایسه دو گروه، از مدل آماری تحیل کواریانس تک‌‌متغیره و چند‌‌متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل تفاوت معناداری را در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل در قابلیت‌های مهارت‌های ظریف P=0.002))، مهارت‌های توپی (P=0.000)، تعادل ایستا (P=0.001) و تعادل پویا (راه رفتن با پاشنه بالا‌گرفته و پریدن از روی نخ) در کودکان کم‌بینا نشان داد (P=0.000). این تفاوت در سطح اطمینان P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of rhythmic exercise on perceptual – moving skills children with visual impairments

نویسندگان [English]

  • Leila Ashrafi 1
  • Mahdi Namazi Zadeh 2
  • Farzaneh Davari 3

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of rhythmic exercises on perceptual- motor skills in children with visual impairment. Nineteen low- vision children with mean age of 5.44-5.7 years were selected purposively (10 individuals for experimental group and 9 individuals for control group) in Isfahan. Based on their performance in perceptual- motor skills measured by the movement Assessment Battery for children test. They were randomly divided into two control and experimental groups. Experimental group participated in 8week rhythmic exercises training, sessions of 4 mints per week and totally 24 sessions and control group continued its daily activities. All subjects were pre and post tested for data collection. Ancova-test was used for comparison between two groups (α=0.05).Research results showed significant difference in favor of experimental group in comparison to control group on capabilities including fine motor (P=0.002), ball skills (P=0.000), static balance (P=0.001) and dynamic balance (walking in high heels, jumping over the thread) (P=0.000). This difference was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceptual- motor skills
  • Children with visual impairment
  • Fine Motor Skills
  • Ball skills
  • Static Balance
  • Dynamic Balance
1) عمارتی فرشته‌سادات، نمازی‌زاده مهدی، مختاری پونه، محمدیان فاطمه. تأثیر بازی‌های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی ـ حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9ـ8 سال. پژوهش در علوم توانبخشی. 1390؛7(5): 73-661.
2) شوشتری شمیل سحر، عادل قهرمان منصوره، صدایی مهین. میزان وقوع و زمان نهفتگی پتانسیل‌های عضلانی بر‌انگیخته دهلیزی در افراد بینا و نابینای مادر‌زاد. شنوایی‌سنجی. 1390؛1(20): 106-96.
3) نامنی محمدرضا، حیات روشنایی افسانه، میلانی فریده. تحول روانی، آموزش و توانبخشی نابینایان. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت؛1381.
4) بنی‌هاشمی سیدعبدالله، غلام‌زاده صفارحسین. آموزش و پرورش کودکان استثنایی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور؛ 1388.
 
 
5) هالاهان دانیل، کافمن جیمز. مقدمه‌ای بر آموزش‌های ویژه. مترجم: جوادیان مجتبی. چاپ پنجم. مشهد انتشارات به نشر؛1378.
6) صادقی‌نژاد مهسا، خلجی حسن، جلالی شهین. مقایسه مهارت‌های حرکتی درشت و شرکت در فعالیت‌های ورزشی کودکان با آسیب بینایی با کودکان بینای 7 تا 11 ساله. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران (تهران) ؛25 و24 آذر 1390.
7) احمد‌پناه محمد. آسیب بینایی و فرآیند تحول کودکان از تولد تا 12 سالگی: یک مطالعه مروری. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. جلد 14ـ11. 1383؛4(4-1).
8) Houwen S, Hartman E, Visscher C. Physical activity and motor skills in children with and without visual impairments. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2009; 41:103-9.
9) Houwen S, Visscher C, Lemmink K A M P, Hartman E. Motor skill performanc of school-age children with visual impairments. Developmental Medicine & Child Neurology. 2008;50: 139–45.
10) Hashemi M, Dehghani L, Saboonchi R, Roozbahani M. Effect of gymnastic gkills on motor capabilities of 7-10 age group girls with visually impaired. European Journal of Experimental Biology.2012;2(3):786-91.
11) Winich T P. Adapted physical education and sport. Human Kinetics, 2005 - Education - 573 pages ;205-19.
12) Liberman L J, Auren J, Byrne H O, Watt C A, et al. Health-related fitness of youths with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness. 2010; 104 ( 6) 349.
13) قاسمی کهریزکی غلامعلی، صالحی حمید، حیدری لیلا. تأثیر یک برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر. رشد و یادگیری حرکتی. 1391؛(9):92ـ75.
14) رافعی طلعت. بازی و حرکات ریتمیک: راهنمایی مربیان، درمانگان و خانواده. تهران . چاپ اول: انتشارات رشد؛ 1383.
15) حیدری لیلا، قاسمی کهریزکی غلامعلی، صالحی حمید. تأثیر یک برنامه حرکات ریتمیک بر توانایی های ادراکی – حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان؛1389.
16) Davarpanah Jazi Sh, Purrajabi F, Movahedi A, Jalali Sh. Effect of selected balance exercises on the dynamic balanc chil dren with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness. Publisher: American Foundation for the Blind Audience: Academic .2012; 106 (8) 466-74
17) رافعی طلعت، متقی‌مقدم حسن، تفضلی عبدالحسین. بررسی تأثیر حرکات ریتمیک بر رشد ادراکی حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان عقب‌مانده ذهنی. خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری درمان‌های غیر‌دارویی در روان‌پزشکی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران؛1381.
18) رحمتی زهرا، اصلانخانی محمدعلی، فارسی علیرضا. تأثیر یک برنامه حرکتی ویژه بر تبحر حرکتی دانش‌آموزان کم‌بینای دبستانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه شهید بهشتی؛1389.
 
19) Aki E, Atasavun S, Turan A, Kayihan H. Training motor skills of children with low vision. Percept Mot Skills. 2007;104(3 Pt 2):36-1328.
20) داوری فرزانه. تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی حیطه‌های حرکتی درشت و ظریف آزمون غربالگری رشدی دنور 2 در کودکان 6ـ3 سال شهر اصفهان. رساله دکتری. تهران: دانشگاه تربیت معلم؛ 1388.
21) بادامی رخساره، نزاکت‌الحسینی مریم، رجبی فهیمه، جعفری منصوره. پایایی و روایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکتی کودکان شهر اصفهان. اصفهان: طرح پژوهشی دانشگاه آزاد خوراسگان؛1392.
22) Reimer A M, Cox R F A , Nijhuis-Van der Sanden M W G, Boonstra F N .Improvement of fine motor skills in children with visual impairment, An explorative study. Research in Developmental Disabilities.2011;32:1924–33.
23) Wuang Y P, Wang C C, Huang M H, Su C Y. Treatment and perceptual – motor therapy on the sensorimotor performance in children with mild mental retardation. The American Journal of Occupational Therapy. 2009;63‌(4):45- 441.
24) Allahyari M. Effect of selective physical activity on perceptual-motor function of preschoolers in Kashan [MSc Thesis]. Tehran: Tarbiat Moalem University; 2002.
25) خلجی حسن، عماد مهشید. اثر برنامه حرکتی منتخب بر عملکرد ادراکی ـ حرکتی کودکان 6ـ4 سال. علوم حرکتی و ورزش. 1381؛(1):43ـ30.
26) Farahbod M, Dadkhah A . The empact of educational play of motor skill of children .Middle East Journal of Family Medieine. 2004; 6 (6).
27) احمدی براتی سعید، قائینی سعید، به‌پور ناصر. بررسی سطح رشد قابلیت‌های هماهنگی حرکتی کودکان با اختلالات بینایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. سنندج: دانشگاه کردستان؛1391.
28) Platzer W S. Effect of perceptual motor training on gross motor skill and self – concept of yaung children .Am J Occup Ther. 1976;30(7):8-422.
29) Robinson L, Godwey J. Instructional climates in preschool children who are ate- risk. partI:Object – control skill development. Research quarterly for Exereise and Sport. 2009; 80(3):533-542.
30) Hatzitaki V, Zisi V‌, Kollias I, Kioumourtzoglou E. Perceptual motor contributions to static and dynamic balance control in children. Journal of Motor Behavior. 2002 Jun;34(2):161-70..
31) Ericsson I. Effects of increased physical activity and motor training on motor skills, Attention and learning. International Journal Of Sport Psychology .2011;42 (5): 461-479.
32) Kioumourtzoglou E ,Derri V, Mertzanidou O‌, Tzetzis G . Experience with perceptual and motor skill in rhythmic gymnastic .Percept Mot Skill‌.‌1997;84(3-2):72-1363.
33) Fotiadou E G, Neofotistou K H, Sidiropoulou M P, Tsimaras V K, Mandroukas A K, Angelopoulou N A .The effect of a rhythmic gymnastics program onthe dynamic balance ability of individuals with intellectual disability. Journal of Strength and Conditioning Research. 2009; 23:2102-6.
34) رهبانفرد حسن. تأثیر یک برنامه حرکتی ویژه بر توانایی‌های ادراکی ـ حرکتی دانش‌آموزان پسر عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر 13 ساله شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران؛ 1377.
35) کردی محمدرضا. بررسی و مقایسه توانایی‌های ادراکی ـ حرکتی و جسمانی دانش‌آموزان 9 و 10 ساله شمال و جنوب شهر تهران و مقایسه آنان با دانش‌آموزان هم سن آمریکایی. نشریه المپیک. 1379؛(15): 27ـ119.