نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی بین نیازهای اساسی روانشناختی با میل به تداوم فعالیت ورزشی و ترک آن در دانش-آموزان انجام شد. تعداد 200 دانش‌آموز (95 نفر پسر و 105 نفر دختر) در مقاطع پنجم و ششم ابتدایی یکی از مدارس شهر زنجان به‌صورت در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس‌های نیازهای اساسی روانشناختی، میل به تداوم فعالیت‌های ورزشی و ترک فعالیت ورزشی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای میل به ادامه فعالیت ورزشی و رضامندی از نیازها بصورت کلی (4/0r =،p < 0.01 ) و همچنین در سطح سه عامل استقلال (44/0r =، p < 0.01)، شایستگی (40/0r =، p < 0.01) و وابستگی (26/0r=، p < 0.01) همبستگی مثبت معنادار و بین متغیر میل به ادامه فعالیت ورزشی با متغیر تخریب نیازها بصورت کلی (30/0-r=، p < 0.01) و همچنین در سطح 3 عامل استقلال (34/0- r = ، p < 0.01)، شایستگی (24/0-r =، p < 0.01) و وابستگی (16/0- r =، p < 0.01) همبستگی منفی معنادار گزارش شد. نتایج مدل معادلات ساختاری، نشان داد که تنها رضامندی از نیازها میل به ادامه ورزش را به طور مثبت پیش‌بینی، و ترک فعالیت ورزشی را به طور منفی پیش‌بینی می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت که احساس رضامندی دانش-آموزان از نیازهای اساسی روانشناختی‌شان در کلاس‌های تربیت‌بدنی باعث تمایل بیشتر آنها به انجام فعالیت های بدنی و همچنین کاهش تمایل به ترک ورزشی در آنها ‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting students’ intention to continue physical activity and dropout intention in elementary school students

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi Sanavi 1
  • hassan mohammadzade 2
  • Behzad Behzadnia 3

1 Department of Physical Education and Sports Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Iran

3 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between basic psychological needs with intention to continue physical activity and dropout intention in students. Two hundred students (female = 105) in the fifth and sixth grade participated in this study. Basic psychological need satisfaction and need frustration scale, intention to continue physical activity and drop out intention were used. Findings showed that students’ intention to continue physical activity related positively to their general need satisfaction (r = 0.4, p<0.01), autonomy (r = 0.44, p<0.01), competence (r = 0.40, p<0.01), and relatedness (r = 0.26, p<0.01). Also, students’ intention to continue physical activity related negatively to their general need frustration (r = -0.30, p<0.01 ), autonomy (r = -0.34, p<0.01 ), competence (r = -0.24, p<0.01), and relatedness (r = -0.16, p<0.01). The results of structural equation modeling showed that only need satisfaction predicted positively intention to continue physical activity and negatively predicted dropout intention. Therefore, it can be concluded that students’ need satisfaction contribute to their intention to continue physical activity in future, and diminish their dropout intention in physical education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic psychological needs
  • physical activity
  • competence
  • relatedness
  • students