نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران. ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران. ایران.

4 دانشیار، گروه رفتار حرکتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات شناختی بر دقت عملکرد ورزشکاران نخبه تیراندازی با تپانچه بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی (پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه تمرین شناختی و کنترل) بود. تعداد نمونه تحقیق 40 نفر بود که مطابق با نظر مربی حرفه ای تیراندازی انتخاب شدند. تکلیف شرکت کنندگان، تیراندازی با تپانچه با فاصله 10 متر بود. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل، تکلیف استروپ، زمان واکنش انتخابی، قانون فیتز، تکلیف فلانکر اریکسون، تکلیف برو-نرو-برو، تکلیف بلک کورسی، تکلیف ساعت مک وورث، تکلیف جستجو بینایی، تکلیف سایمون و تکلیف کوئینک/ پونسر بود. آزمودنی ها ابتدا در پیش آزمون تعداد 60 کوشش را اجرا کردند. سپس گروه تجربی به مداخله تمرینات شناختی خود به مدت 6 هفته، سه بار در هفته به مدت 40 دقیقه پرداخت. گروه کنترل نیز تمرینات عادی روزانه خود را انجام دادند. بعد از تکمیل مدخلات پس آزمون و آزمون پیگیری دو ماهه در 60 کوشش اجرا شد. نتایج این تحقیق نشان داد که گروه تمرینات شناختی نسبت به گروه کنترل هم در مرحله پس آزمون و هم در آزمون پیگیری نمرات بالاتری را نسبت به گروه کنترل کسب کردند. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان در محیط‌های ورزشی و حتی نظامی از این نوع تکالیف که در اجرای آنها کارکردهای شناختی نقش دارد برای بهبود کمی و کیفی تیراندازی و سایر عملکردهای مشابه بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive training on the performance accuracy of elite athletes in pistol shooting

نویسندگان [English]

  • Shirin Hasanzade Sore 1
  • Keyvan Molla Noroozi 2
  • Ali Kashi 3
  • mehdi Namazizadeh 4

1 PhD student in motor behavior, science and research department, Islamic Azad University, Tehran. Iran.

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor of Motor Behavior Department, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Motor Behavior Department, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effect of cognitive exercises on the performance accuracy of elite pistol shooting practitioners. The present study is a quasi-experimental research, a pre-test-post-test research design with two groups (cognitive practice and control). The number of research samples was 40 people who were selected according to the opinion of a professional shooting instructor. The task of the participants is to shoot with a pistol from a distance of 10 meters. The instruments used in the study included Stroop task, selective reaction time, Fitz law, Ericsson flank task, go/no-go task, course black task, McWorth clock task, visual search task, Simon task, and Cueing/ Ponser task. Subjects first performed 60 attempts in the pretest. The experimental group completed their cognitive exercises for 6 weeks, three times a week for 40 minutes. The control group also performed their normal daily exercises. After completing the interventions, post-test and two-month follow-up test were performed in 60 attempts. The results of this study showed that the cognitive training group showed higher scores than the control group in both the post-test and follow-up tests. According to the research results, cognitive exercises in sports and even military environments, especially homework and sports in which cognitive functions are involved, can be used to improve the quantity and quality of shooting and other similar functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive training
  • performance
  • elite athletes
  • shooting with a pistol