نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، سواد بدنی توجه بین‌المللی را به خود معطوف نموده و بدلیل مرتبط بودن به سیاست آموزشی و ورزشی، سرمایه‌گذاری فراوانی روی این مدل در کشورهای مختلف صورت گرفته است. علیرغم اهمیت موضوع سواد بدنی، از آن‌جا که این مفهوم هنوز در مراحل اولیه است، هنوز ابزار دقیقی برای ارزیابی آن در سنین و بین قشرهای مختلف وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت‌بدنی بود. بدین منظور 208 نفر از معلمان تربیت‌بدنی زن و مرد با دامنۀ سنی 20 تا 66 سال پرسشنامه سواد بدنی تکمیل نمودند. ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمة نسخة فارسی پرسشنامه تأیید و در ادامه برای تعیین روایی سازة پرسشنامه از تحلیل عامل تأییدی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای پایایی زمانی سؤالات، از همبستگی درون طبقه‌ای با روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 90/0 می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای سواد بدنی ادراک شده و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل‌قبول بودن) به‌دست آمد. بر اساس نتایج، نسخة فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت‌بدنی از روایی سازه و پایایی درونی و زمانی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سواد بدنی معلمان تربیت‌بدنی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI)

نویسندگان [English]

  • hossein samadi 1
  • Jalil Moradi 2
  • alireza Aghababa 3

1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Sport Psychology, Sport Science Research Institute (SSRI), Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, physical literacy has attracted international attention and due to its relevance to education and sports policy, much investment has been made in this model in different countries. Despite the importance of the issue of physical literacy, since this concept is in the early stages, there are still no precise instrument for evaluating it at different ages and between different groups. The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) in physical education teachers. For this purpose, 208 male and female physical education teachers with an age range of 20 to 66 years completed questionnaire. First, the translation of the Persian version of the questionnaire was confirmed using the open translation method and then to determine the construct validity of the questionnaire, confirmatory factor analysis based on structural equation modeling and to determine internal consistency, Cronbach's alpha coefficient was used. Also, for time reliability of the questions, intra-class correlation with test-retest method was used. The results showed that the good fit index and the comparative fit index are higher than 0/9. Cronbach's alpha coefficient for perceived physical literacy and its dimensions above 0.7 (acceptable index value) were obtained. Based on the results, the Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) in physical education teachers has a constructive validity and internal and temporal reliability and can be used as a valid and reliable tool to assess the physical literacy of physical education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived physical literacy
  • physical education teachers
  • construct validity
  • internal consistency