نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 رفتار حرکتی، تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 عضو هیات علمی-گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

4 عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

چکیده

خلاقیت یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که موفقیت ورزشی یک فرد را تضمین می‌کند و همچنین برای ادامه فعالیت بدنی در افراد مبتدی مهم است. هدف این مطالعه نقش استراتژی‌های آموزشی یادگیری حرکتی بر خلاقیت تیمی فوتبالیست‌های مبتدی بود. شرکت‌کنندگان این مطالعه 66 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران بودند (49/27±68/2) که داوطلبانه در این مطالعه شرکت داشتند. همه آن‌ها مبتدی بودند که با نظر متخصص این موضوع تائید شد. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در گروه‌های آموزش خطی، غیرخطی و افتراقی جای‌داده شدند و به مدت سه ماه هر هفته دو جلسه تمرین کردند. هر گروه توسط مربی خاص خودش تمرین داده شد. پس از مداخلات هر گروه یک بازی انجام دادند و خلاقیت شرکت‌کنندگان با تحلیل فیلم و نظر دو متخصص بررسی شد. نتایج با توجه به نادر بودن اعمال شناسایی‌شده به‌صورت توصیفی گزارش‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد خلاقیت گروهی که به روش غیرخطی تمرین کردند بیشتر از دو گروه دیگر است و همچنین خلاقیت گروه افتراقی بیشتر از گروه خطی بود. این نتایج با استناد به دیدگاه پویایی بوم‌شناختی استفاده از دست‌کاری قیود را برای ارتقا خلاقیت تیمی به خاطر اکتشافی بودن و کمک به حل چالش‌های حرکتی مفید می‌داند و برای مربیان، معلمان و مدرسان تربیت‌بدنی توصیه می‌شود. البته استفاده ازاین‌روش نیاز به تخصص و خلاقیت خود مربی هم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of motor learning strategies on improving team creativity in beginner soccer’s

نویسندگان [English]

  • Behzad Mohammadi Oranghi 1
  • Rasoul Yaali 2
  • Abbas Bahram 3
  • mohammadtaghi aghdasi 4

1 Kharazmi University of Tehran

2 Motor behavior, pyisical education, Kharazmi university

3 Department of motor behavior karazmi university Tehran-Iran

4 University of tabriz

چکیده [English]

Creativity is one of the most important variables that guarantees a person's athletic success, It is also important for continued physical activity in beginners. The purpose of this study was the role of motor learning teaching strategies on team creativity of beginner soccer’s. The participants in this study were 66 male students from Tehran universities who participated in this study voluntarily. All of them were beginners, which was confirmed by an expert opinion. Participants were randomly assigned to linear, nonlinear, and differential teaching groups and practiced two sessions each week for three months. Each group was trained by their own instructor. After the interventions, each group played a game and the participants' creativity was examined by analyzing the film and with the opinions of two experts. The results have been reported descriptively due to the rarity of the identified actions. The findings show that the team creativity in the group that practiced with non-linear pedagogy was greater than the other two groups, and the team creativity in group which practiced in the differential group was greater than the linear group. Based on the ecological dynamics perspective, these results suggest the use of environmental manipulation and task to enhance team creativity due to exploration and help solve movement challenges, and are recommended for educators, teachers, and physical education instructors. Of course, using this method requires the expertise and creativity of the instructor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team creativity
  • linear method
  • non-linear pedagogy
  • differential learning
  • soccer