نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی

2 هیات علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

انگیزش باعث می‌شود انسان‌ها با افزایش توجه، تسهیل حرکات بدنی سریع‌تر و تقویت رفتارهایی که منجر به دستیابی به هدف می‌شود، به اهداف مورد نظر خود دست یابند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تغییرات انگیزشی و تمرینات بینایی بر مهارت-های بینایی، موج آلفا و یادگیری مهارت گلف بود. 60 دانشجوی دختر با میانگین (سن 3/2±2/22) سال در یک طرح تحقیق نیمه تجربی حاوی پیش‌آزمون و پس‌آزمون شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌آزمون به طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. جهت مداخله در گروه‌های آزمایشی از مداخلات رفتاری محیط حامی نیاز و تمرینات بینایی ریون و گیبور استفاده شد. قبل و بعد از برنامه تمرینی، آزمون‌های بینایی (حرکات ساکادی، هماهنگی چشم - دست و بینایی پیرامونی) از آزمودنی‌ها به عمل آمد. موج آلفا با استفاده از دستگاه نوروفیدبک دو کاناله ثبت شد. عملکرد شرکت‌کنندگان نیز به صورت خطای شعاعی ضربات پات گلف ثبت شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین چهار گروه در نمرات پس‌آزمون مهارت‌های بینایی، آلفا و عملکرد تفاوت معناداری وجود داشت (05/0< p). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بیانگر اثربخشی بهتر و بیشتر مداخلات رفتاری حامی نیاز به همراه تمرینات بینایی بر مهارت‌های بینایی، موج آلفا و عملکرد گلف بود. یافته‌های اخیر از ادبیات پژوهشی در این زمینه حمایت می‌کند که انگیزش ناشی از محیط حامی- ‌نیاز از طریق رضایت از نیازهای اساسی روان‌شناختی به همراه تمرینات بینایی با محدود کردن دامنه توجه بر پردازش بینایی و تمرکز توجه به محرک‌های بینایی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of motivational changes and vision training on visual skills, alpha wave and learning golf skills

نویسندگان [English]

  • masoomeh parvaneh 1
  • Hasan Mohammadzadeh 2

1 urmia University- Faculty of Sport Sciences

2 Faculty of Urmia University

چکیده [English]

Motivation drives humans to attain desired goals or objects by enhancing our attention, facilitating faster physical movement, and reinforcing behaviors that lead to goal acquisition. The aim of the present study was to investigate the effect of motivational changes and vision training on visual skills, alpha wave and golf skills learning. 60 female students with a mean age (22.2±2/3) years participated in a semi-experimental research project containing pre and post-experimental. Subjects were randomly assigned to experimental and control groups after pre-test. To intervene in the experimental groups, Behavioral interventions of the need-supportive environment and visual training of Revien and Gabor were used. Before and after the training program, Vision tests (Saccade movements, eye-hand coordination and peripheral vision) were performed on the subjects. The alpha wave was recorded using a two-channel neurofeedback device. Participants' performance was also recorded as a radial error in golf putting task Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there was a significant difference between the four groups in the post-test scores of visual skills, alpha and performance (p <0.05). The results of post hoc test showed better and more effective need - supportive behavioral interventions along with visual training on visual skills, alpha wave and golf performance. Recent findings from research literature suggest that motivation from the need - supportive environment through satisfaction of the three main basic psychological needs along with vision training by limiting the scope of attention, is effective on visual processing and focusing attention on visual stimuli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need-supportive environment
  • Visual training
  • Visual skill
  • Alpha Wave
  • Performance