نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا

2 عضو گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

چکیده

دوران قرنطینگی‌خانگی ناشی از پاندمی کووید19 می‌تواند شایستگی‌حرکتی ادراک‌شده کودکان را متأثر کند. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثیر سطوح بالیدگی‌جسمانی و نوع نگرش والدین به بازی بر شایستگی‌حرکتی ادراک شده در دوران قرنطینه‌خانگی بود. پژوهش حاضر یک مشاهده مقطعی و کاربردی بود. 300 شرکت‌کننده دختر با دامنه سنی 9 تا 11 در سال تحصیلی1399-1400 در منطقه 19شهر تهران به روش نمونه‌گیری داوطلبانه از میان دانش‌آموزان شهر تهران و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه در پژوهش شرکت‌کردند. به دلیل دوران‌کوید 19 و آموزش‌مجازی کودکان در دوران قرنطینگی‌خانگی، داده‌های پژوهش حاضر به صورت نظرسنجی‌آنلاین شامل 3 بخش درمورد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، شایستگی-حرکتی ‌ادراک‌‌شده و نگرش والدین نسبت به بازی جمع‌آوری شد. برای تعیین وضعیت بالیدگی‌جسمانی از روش برآورد درصد قامت‌بزرگسالی که در سن معینی کسب شده (روش خمیس–روشه 1994) استفاده‌شد. برای تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده‌شد. .با توجه به تحلیل واریانس اثر اصلی بالیدگی‌جسمانی و اثر اصلی نوع نگرش والدین به بازی در فضای‌باز بر مهارت‌های جابه-جایی(001/0p=)، کنترل‌شی (001/0p=) و شایستگی‌حرکتی ادارک شده (001/0p=) معنادار می‌باشد. کودکان با سطوح بالیدگی نرمال و زودرس و کودکانی که نگرش نسبت به بازی در فضای‌باز مثبت بود، در مهارت‌های جابه‌جایی، کنترل‌شی و شایستگی‌حرکتی ادارک نسبت به کودکان دیررس و کودکانی که نوع نگرش منفی نسبت به بازی در فضای‌باز داشتند، بهتر بودند. بازی در فضای‌ باز و طبیعت به کودکان با سطوح بالیدگی متفاوت جهت رشد مهارت‌های حرکتی بنیادی در دوران قرنطینه‌خانگی و پس از آن‌ها توصیه می-شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Maturity Physical Levels and the Type of Positive or Negative Attitude of Play on Girls' Competence Movement Perceived during Home Quarantine Due to Covid Pandemic 19

نویسنده [English]

  • zahra dodungeh 1

1 alzahra university

چکیده [English]

The home quarantine period caused by the Covid-19 pandemic can affect children's perceived motor ability. The purpose of the present study was to investigate the effect of physical maturity levels and the type of positive or negative attitudes of parents to play in green space on perceived motor competence during home quarantine. This research was a cross-sectional observational study, three hundred female participants by the mean age of 9 to 11 in the academic year of 2020-2021. The data of the present study are in the form of an online survey including 3 sections on demographic characteristics, competence, motor skills, perception and parents' attitudes toward playing in green space , was collected. To determine the status of physical maturity, the method of estimating the percentage of adulthood obtained at a certain age (Khamis-Roche 1994 method) was used. According to the analysis of variance, the main effect of physical maturity and the main effect of parents' attitude toward outdoor playing on mobility skills, object-control and perceived motor competence is significant (p <0.05). Children with normal and premature maturity levels and those children whose parents' attitudes toward outdoor playing were positive in compared to delay children and those children whose parents had a negative attitude towards outdoor playing, had showed a better movement skills, object control and perceptual motor competence. As a result, outdoor playing and playing in nature are recommended for children with different levels of maturity to develop basic motor skills during and after home quarantine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play in Nature
  • Parental Attitude
  • Free Play
  • Covid 19