نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی یادگیری حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیارگروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیارگروه بیومکانیک و فناوری ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال بود. در یک راهبرد نیمه تجربی با اندازه های تکراری، 24 بازیکن مبتدی فوتبال از رده سنی 17-11 سال در دو گروه 12 نفره قرار گرفتند. در جلسات تمرین، گروه اول با تعداد بازیکن برابر و گروه دوم با تعداد بازیکن نابرابر در زمین با ابعاد (30 ×20) بازی کردند. دوره تمرینی شامل 4 جلسه مداخله در هفته به مدت سه هفته (در مجموع 12 جلسه) بود. هم چنین یک بازی رقابتی در آخر هر هفته برگزار شد که عملکرد بازیکنان در بازی های رقابتی 7 در مقابل 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل شبکه های تیمی نشان داد که گروه تمرینی با بازیکن نابرابر نسبت به گروه تمرینی با بازیکن برابر، میانگین چگالی تیمی بالاتری داشتند. کمترین مقدار مرکزیت بردار ویژه مربوط به گروه تمرینی با تعداد نابرابر بود و در شاخص کل پیوندها نیز در همه بازی ها بیشترین پاس کاری را داشتند. نتایج نشان داد بین پس آزمون و پیش آزمون عملکردهای پاس موفقیت آمیز (001/0p=)، دریبل (010/0p=) و شوت به سمت دروازه (05/0p=) تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که بازی های اس.اس.جی در ارتقا تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان فوتبال نقش به سزایی دارد و میتوان از انواع دستکاری قیود تکلیف در انتقال مهارتهای جمعی و تکنیکی به فوتبال رقابتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Manipulation Task Constraints in SSG on Team Interactions and Technical Performance of Players in Competitive Football Game: Application of Social Network Theory in Performance Analysis

نویسندگان [English]

 • marzieh entezari 1
 • Abbas Bahram 2
 • saeed arsham 3
 • Ali Sharifnezhad 4

1 Ph. D in motor learning, Department of motor behavior, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi university, Tehran, Iran

2 Professor in Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor in Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor in Department of Sport Biomechanics and Technology, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose study was to investigate the effect of manipulating task constraints in Small-sided game (SSG) on team interactions and the technical performance of players in a competitive football game. In a quasi-experimental strategy with repeated measures, 24 amateur players of football aged 11-17 were divided into two groups of 12 people. In training sessions, the first group played with equal number of players and the second group played with the unequal number of players on a field dimensions (20×30) The SSG training period consisted of 4 intervention sessions per week for three weeks (12 sessions in total). There was also a competitive game at the end of each week in which the performance of the players in the competitive games 7 Vs 7 was analyzed. The results of team network analysis showed that the group with unequal player training in games had a higher average team Density than the group with equal player training. The lowest value of Eigenvector centrality belonged to the training group with unequal numbers, and in the total link index, they had the highest number of passes in all games. The results showed that there was a significant difference between post-test and pre-test successful pass (p =0.001), dribble (p = 0.010), and goal shooting (p = 0.05). These results show that SSG games play an important role in promoting team interactions and technical performance of football players and that a variety of task constraints can be used to transfer collective and technical skills to football.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Task Constraints
 • Small Sided Games
 • team Density
 • Eigenvector centrality
 • Social Networks
 1. Gonçalves B, Marcelino R, Torres-Ronda L, Torrents C, Sampaio J. Effects of emphasising opposition and cooperation on collective movement behaviour during football small-sided games. J Sports Sci. 2016;34(14):1346-54.
 2. Clemente FM, Martins FM, Mendes RS. Social network analysis applied to team sports analysis. Cham: Springer;
 3. Clemente FM, Martins FM, Kalamaras D, Wong PD, Mendes RS. General network analysis of national soccer teams in FIFA World Cup 2014. Int J Perform Anal Sport. 2015;15(1):80-96.
 4. Sampaio JE, Lago C, Gonçalves B, Maçãs VM, Leite N. Effects of pacing, status and unbalance in time motion variables, heart rate and tactical behaviour when playing 5-a-side football small-sided games. J Sci Med Sport. 2014;17(2):229-33.
 5. Canton A, Torrents C, Ric A, Gonçalves B, Sampaio J, Hristovski R. Effects of temporary numerical imbalances on collective exploratory behavior of young and professional football players. Front Psychol. 2019; 10:1968.
 6. Praca GM, Clemente FM, de Andrade AG, Morales JC, Greco PJ. Network analysis in small-sided and conditioned soccer games: The influence of additional players and playing position. Kinesiology. 2017;49(2):185-93.
 7. Vilar L, Esteves PT, Travassos B, Passos P, Lago-Peñas C, Davids K. Varying numbers of players in small-sided soccer games modifies action opportunities during training. Int J Sports Sci Coach. 2014;9(5):1007-18.
 8. Aguiar M, Gonçalves B, Botelho G, Lemmink K, Sampaio J. Footballers’ movement behaviour during 2-, 3-, 4-and 5-a-side small-sided games. J sports sci. 2015;33(12):1259-66.
 9. Garcia JD, Román IR, Calleja-González J, Dellal A. Quantification and analysis of offensive situations in different formats of sided games in soccer. J Hum Kinet. 2014; 44:193-201.
 10. Castelão D, Garganta J, Santos R, Teoldo I. Comparison of tactical behaviour and performance of youth soccer players in 3v3 and 5v5 small-sided games. Int J Perform Anal Sport. 2014;14(3):801-13.
 11. Mohammadi M, Sharifnezhad A, Bahram A. Identifying self organization maps in the Iranian National Soccer Team from the perspective of social networking theory: an analysis of the offensive performance in the 2018 World Cup matches. Motor Behavior. 2019;11(37):69-86. (In Persian).
 12. Halouani J, Chtourou H, Gabbett T, Chaouachi A, Chamari K. Small-sided games in team sports training: a brief review. J strength Cond Res. 2014;28(12):3594-618.
 13. Mclean S, Salmon PM, Gorman AD, Dodd K, Solomon C. Integrating communication and passing networks in football using social network analysis. J Sci Med Football. 2019;3(1):29-35.
 14. Castellano J, Casamichana D, Dellal A. Influence of game format and number of players on heart rate responses and physical demands in small-sided soccer games. J Strength Cond Res. 2013;27(5):1295-303.