نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران مرکز قطب ترانسژنزیز،

2 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) مرکز قطب ترانسژنزیز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد

3 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

4 بنیاد ملی نخبگان ایران، تهران، ایران. - گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

سرب (Pb) فلز سمی است که باعث ایجاد اختلالات بالینی در سیستم عصبی می‌شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر تمرین تناوبی و مکمل غذایی کورکومین بر عملکرد شناختی، حرکتی و شاخص‌های اکسیداسیون ناشی از نیترات سرب انجام شد. بدین منطور، تعداد سی سر موش نر از نژاد بالب سی (5±25 گرم) به صورت تصادفی به پنج گروه کنترل منفی (سالم)، کنترل مثبت (نیترات سرب)، مکمل کورکومین، تمرین تناوبی و گروه تمرین تناوبی به همراه کورکومین، تقسیم شدند؛ پروتکل تمرین تناوبی با شدت بالا (پنج جلسه در هفته) به مدت شش هفته انجام شد. پس از آخرین جلسه تمرینی عملکرد شناختی و حرکتی حیوانات با آزمون رفتاری Y ماز و 24 ساعت بعد شاخص‌های اکسیداسیون ( SOD، CAT، MDA) و سطح سرب در بافت مغز ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار GraPhPad Prism انجام شد. یافته‌ها نشان داد که پس از قرارگیری در معرض سرب، فعالیت حرکتی در گروه کنترل مثبت (نیترات سرب) نسبت به گروه کنترل منفی (سالم) (01/0P=) و گروه کورکومین (01/0P=) کاهش داشت، عملکرد شناختی در تمام گروه‌های تجربی در مقایسه با گروه نیترات سرب افزایش‌داشت. مصرف کورکومین به همراه تمرین تناوبی باعث کاهش سطح سرب در مقایسه با گروه کنترل مثبت شد (03/0P=). مصرف کورکومین به همراه تمرین تناوبی، میزان CAT وSOD مغز را افزایش داد. میزان MDA در مغز به‌طور قابل توجهی در گروه-تمرین تناوبی به همراه کورکومین کاهش یافته بود (03/0P=). به‌طور کلی ترکیب کورکومین و تمرین تناوبی سمیّت عصبی ناشی از سرب را از طریق مهار استرس اکسیداتیو کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of High intensity interval training (HIIT) and dietary supplement curcumin on cognitive function and the level of stress markers in the brain of male Balb/C mice exposed to lead nitrate

نویسندگان [English]

  • Sepideh Noruzi 1
  • Zohreh Meshkati 2
  • Rokhsareh Badami 3
  • Rozita Nasiri 4

1 Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. Transgenesis Center of Excellence, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Faculty member, Department of Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Transgenesis Center of Excellence, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Faculty of Sports Sciences, Isfahan (Khorasgan)Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

4 Iran National Elite Foundation, Tehran 93111-14578, Iran. - Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Lead (Pb) is a toxic metal that causes clinical disorders in the nervous system. This study was conducted with the aim of evaluating the effect of intermittent exercise and curcumin dietary supplement on cognitive, motor and oxidation indices caused by lead nitrate. In this way, 30 male mice of the Balb C breed (25 ± 5 g) were randomly divided into five groups: negative control (healthy), positive control (lead nitrate), curcumin supplement, High intensity interval training (HIIT) and group High intensity interval training (HIIT) with curcumin. were; High intensity interval training protocol (five sessions per week) was performed for six weeks. After the last training session, the cognitive and motor performance of the animals was evaluated with the Y-maze behavioral test, and 24 hours later, the oxidation indices (SOD, CAT, MDA) and the level of lead in the brain tissue were evaluated. Statistical analysis was done by GraphPad Prism software. The findings showed that after exposure to lead, the motor activity in the positive control group (lead nitrate) decreased compared to the negative control group (healthy) (P=0.01) and the curcumin group (0.01), cognitive performance in All the experimental groups had an increase compared to the lead nitrate group. Taking curcumin along with HIIT decreased the lead level compared to the positive control group (P=0.03). Taking curcumin along with HIIT increased the amount of CAT and SOD in the brain. It was found that the combination of curcumin and HIIT reduce the neurotoxicity caused by lead the inhibition of oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive impairment
  • Behavioral test
  • High Intensity Interval Training (HIIT)
  • Lead
  • Curcumin