نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 هیات علمی

3 دانشگاه اسلامی آزاد اسلامی واحد مهاباد

4 دانشگاه اسلامی آزاد اسلامشهر

چکیده

هرچند تحقیقات قبلی به بررسی تاثیر نمای دیداری مشاهده مدل ویدئویی بر روی یادگیری مهارتهای حرکتی پرداخته اند، تاثیر نمای دیداری یک نمایش نقاط روشن در یادگیری مشاهده ای بررسی نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مشاهده نمایش نقاط روشن از نماهای دیداری پشت و جلو بر روی یادگیری یک مهارت پرتاب بیسبال بود. شرکت کنندگان شامل 48 داوطلب مرد 18 تا 26 ساله بودند که به سه گروه نمای پشت، نمای جلو و کنترل تقسیم شدند. تکلیف حرکتی شامل پرتاب توپ بیسبال به سمت یک هدف بود. پروتکل تحقیق شامل پیش آزمون (شامل 5 پرتاب)، دوره اکتساب (شامل 5 بلوک 5 پرتابی) و آزمون یادداری (شامل 5 پرتاب) بود. در مرحله اکتساب، شرکت کنندگان گروه های مشاهده قبل از اجرای هر بلوک تمرینی به تعداد 5 بار نمایش نقاط روشن مربوط به گروه خود را مشاهده کردند. تمام پرتابها برای تحلیل سینماتیکی ضبط شدند. همچنین، نتایج پرتابها ثبت گردید. نتایج نشان داد که مشاهده مدل نقاط روشن بهتر از عدم مشاهده مدل در یادگیری الگوی حرکتی می باشد؛ اما بر روی نتیجه حرکت تاثیر متفاوتی ندارد. همچنین، مشاهده یک مشاهده مدل از نمای پشت منجر به یادگیری بهتر الگوی حرکتی نسبت به مشاهده آن از نمای جلو شد. این نتایج نشان می دهد که مشاهده کنندگان قادر به دریافت اطلاعات ضروری از نمایش نقاط روشن برای یادگیری یک مهارت حرکتی جدید هستند. همچنین، مشاهده مدل از نمای پشت نسبت به نمای جلو تاثیر بهتری بر روی یادگیری حرکتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of the Visual Perspective of a Point-Light Model on the Learning of a Baseball Pitch: A Kinematic Study

نویسندگان [English]

  • Amir Dana 1
  • Mir Hamid Salehian 2
  • Sima Mokari Saei 3
  • Zahra Chaharbaghi 4

1 Associate of professor, Department of physical education, Tabriz Branch , Islamic Azad university, Tabriz, Iran

2 Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Islamic Azad University of Mahabad

4 Islamic Azad University of Islamshahr

چکیده [English]

Although previous studies have examined the effects of visual perspective of a video model on learning of motor skills, the effects of visual perspective of a point-light model on observational learning has not been investigated. The purpose of the present study was to investigate the effects of observing a point-light model from the rear and front perspectives on learning a baseball pitch. The participants included 48 male volunteers aged 18-26, who were divided into three groups: rear perspective, front perspective and control. Motor task involved throwing a baseball toward a target. The protocol included a pre-test (including 5 throws), an acquisition phase (including 5 blocks of 5 throws) and a retention test (including 5 throws). In the acquisition phase, the participants of observation groups observed a point-light display corresponding to their group 5 times before performing each training block. All throws were recorded for kinematic analysis. Also, the results of the launches were recorded. The results showed that observing a point-light display is better than not observing the model in learning the movement pattern; but not in the movement outcome. Moreover, observing a model from the rear perspective led to better learning of the movement pattern than observing from the front view. These results suggest that observers are able to extract the necessary information from point-light display to learn a new motor skill. In addition, observing the model from the rear view has a better effect on motor learning than the front view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual perspective
  • point-light
  • movement pattern
  • baseball pitch