نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 رفتار حرکتی، دانشکده ی علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رویکردهای خودکنترل در انگیزش و یادگیری با تمرکز بر هدف‌گزینی در ورزش بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه تجربی با هدف کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را پسران شهرستان هشترود تشکیل می‌دادند که پنجاه نفر با دامنه سنی 18 تا 28 سال که به شکل سازمان‌یافته در تمرینات فوتبال شرکت نداشتند به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابتدا پیش‌آزمون از شرکت‌کنندگان گرفته شد و سپس در یک طرح نیمه‌تجربی و به صورت سیستماتیک در یکی از پنج گروه هدف‌گزینی عملکرد خودکنترل، نتیجه خود‌کنترل، عملکرد مربی‌کنترل، نتیجه مربی‌کنترل و گروه کنترل شرکت کردند. دادها در سطح معنی‌داری 05/0 با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد که در آزمون اکتساب عملکرد و انگیزش گروه‌ها بهبود یافته اما تفاوت معناداری بین آن‌ها وجود ندارد. همچنین تحلیل واریانس یک سویه نشان داد که در هر دو مراحل یادداری و انتقال بین گروه‌ها تفاوت وجود دارد و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه‌های مداخله هدف‌گزینی عملکرد و نتیجه خودکنترل و همچنین عملکرد و نتیجه مربی‌کنترل نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتر و نمرات انگیزش بالاتری دارند و تفاوتشان معنی‌دار است. هدف‌گزینی فارغ از نوع آن از طریق افزایش تلاش، انگیزه و هدایت افراد، اثر تسهیل‌کننده‌ای بر انگیزش و به‌تبع آن، عملکرد دارد؛ ملزومات کاربردی پژوهش حاضر برای استفاده مربیان و روانشناسان ورزشی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating self-control approaches in learning and sports motivation; Emphasizing the role of Goal setting

نویسندگان [English]

  • saeed shokri 1
  • mohammad taghi Aghdasi 2
  • Behzad Behzadniaa 3

1 Motor Behavior,Tabriz university, Tabriz, iran

2 Motor Behavior. Tabriz. university. Tabriz. iran

3 Motor Behavior. Tabriz. university. Tabriz. iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate self-control approaches in motivation and learning with a focus on goal setting in sports. The current research was a type of semi-experimental research with an applied purpose, which was conducted in the field. The statistical population of this research was the boys of Hashtroud city, fifty people with the age range of 18 to 28 years who did not participate in football training in an organized way were selected purposefully. First, a pre-test was taken from the participants, and then they participated in a semi-experimental design and systematically in one of the five goal-setting groups: self-control performance, self-control outcome, coach control performance, coach control outcome, and control group. Data were analyzed at a significance level of 0.05 using SPSS software. The results of composite variance analysis showed that the performance and motivation of the groups improved in the acquisition test, but there was no significant difference between them. Also, one-way analysis of variance showed that there is a difference between the groups in both retention and transfer stages, and Tukey's post hoc test showed that the goal setting intervention groups had better performance and higher motivation scores than the control group and their difference is significant. Regardless of its type, goal setting has a facilitating effect on motivation and, as a result, performance by increasing effort, motivation, and guiding people. The practical requirements of the present research have been discussed for the use of coaches and sports psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • choice theory
  • self-control
  • trainer control
  • goal setting