نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشد حرکتی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازی های انفرادی و گروهی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی بود. پژوهش حاضر، از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با سه گروه بازی های انفرادی، بازی های گروهی و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کودکان اختلال هماهنگی رشدی شهر مشهد با دامنه سنی 8-9 سال بودند. تعداد 45 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و پس از کسب رضایت نامه کتبی به صورت تصادفی گروه بندی شدند. ابزار مورد استفاده نسخه فارسی پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی، آزمون MABC، مقیاس رشد اجتماعی وایلند و مقیاس خودکارآمدی کودکان در تعامل با همسالان بود. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا پیش آزمون مقیاس رشد اجتماعی و مقیاس خودکارآمدی گرفته شد. مداخله تحقیق به صورت گروهی و انفرادی برای مدت 8 هفته، دوبار در هفته و برای 45 دقیقه اجرا گردید. پس از اتمام مداخله پس آزمون مقیاس رشد اجتماعی وایلند و مقیاس خودکارآمدی گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مداخله بازی های های گروهی و انفرادی نسبت تاثیر معناداری بر بهبود رشد اجتماعی و خودکارامدی کودکان داشتند. همچنین در مورد تفاوت بین گروه ها نتایج نشان داد که بازی های گروهی نسبت دو گروه دیگر برتری بیشتری داشت. بنابراین، با توجه به اثرگذاری بیشتر بازی های گروهی به مربیان و کاردرمان ها پیشنهاد می شود تا برای بهبود رشد اجتماعی و خودکارآمدی کودکان اختلال هماهنگی رشدی از شیوه بازی های گروهی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of individual and group games on Social skills and Self-efficacy in children with developmental coordination disorder

نویسندگان [English]

  • Marzieh Balali 1
  • Khatere Ziaee 2
  • saleh rafiee 3

1 . Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 PhD Student of Motor Development, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 faculty member of SSRC

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of individual and group games on social skills and self-efficacy in children with developmental coordination disorder. The current research is a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with three groups of individual games, group games and control group. The statistical population included children with developmental coordination disorder in Mashhad with an age range of 8-9 years. A number of 45 people were selected by available and targeted sampling and were randomly grouped after obtaining written consent. The instruments used were the Persian version of the developmental coordination disorder questionnaire, MABC test, Wiland social development scale and children's self-efficacy scale in interaction with peers. The implementation method was that first the pre-test of social development scale and self-efficacy scale was taken. The research intervention was carried out in groups and individually for a period of 8 weeks, twice a week for 45 minutes. After completing the intervention, the Wiland social development scale and self-efficacy scale were taken. The results of this research showed that the intervention of group and individual games had a significant effect on improving the social development and self-efficacy of children. Also, regarding the difference between the groups, the results showed that group games were more superior to the other two groups. Therefore, due to the greater effectiveness of group games, it is suggested to coaches and occupational therapists to use group games to improve the social development and self-efficacy of children with developmental coordination disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motor development
  • group play
  • individual play
  • children with developmental coordination disorder