نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی وحرفه‌ای، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت‌بدنی طبیعت‌محور مبتنی بر باغبانی، بر هماهنگی بینایی-حرکتی و شاخص‌های ترسیمی کودکان دختر 5 سال بود. بدین منظور، به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر از کودکان شهر اصفهان بدون سابقه حضور در پیش دبستانی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. پس از برگزاری پیش‌آزمون، گروه آزمایش در پرتکل فعالیت‌‌بدنی طبیعت‌محور شامل هشت جلسه 60 دقیقه ای (دو بار در هفته) تمرین‌کردند. سپس هر دو گروه در پس‌آزمون شرکت کردند. بینایی-حرکتی و ترسیم شکل توسط آزمون بندرگشتالت ارزیابی‌شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‏SPSS-24‎‏ در ‏دو ‏بخش توصیفی شامل (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ‏تحلیل کوواریانس برای اثربخشی فعالیت‌بدنی طبیعت‌محور) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که تمرینات فعالیت‌بدنی طبیعت‌محور مبتنی بر باغبانی بر هماهنگی بینایی-حرکتی و شاخص‌های ترسیمی کودکان پنج ساله تاثیر معنی‌دار دارد (05/0> p). تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد که کودکانی که در محیط طبیعی فعالیت داشتند به طور معنی‌دار هماهنگی بینایی-حرکتی و شاخص‌های ترسیمی بهتری داشتند (05/0> p). به طور کلی، فعالیت بدنی طبیعت محور و باغبانی به کودکان کمک می‌کند تا برای ورورد به مدرسه مهارت‌‌های حسی-حرکتی از جمله مهارت‌های نگارشی و ترسیمی خود را بیشتر رشد دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nature-based Physical Activity: A Semi-Experimental Study of the Effect of Gardening Activities on Children’s Perceptual-Motor development and drawing index

نویسندگان [English]

  • Faezeh Zamanian 1
  • Elham Foroozandeh 2
  • Majid Vesalinaseh 3

1 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciencesو University of Art, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.

3 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences, Technical and Vocational University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the effect of nature-based physical activity with a focuse on gardening on visual-motor coordination and drawing indices of female 5-year-old children. For this purpose, 30 children from Isfahan without attending preschool were selected by available sampling method and randomly divided into two groups: 1) experimental groups (15 people) and 2) control group (15 people). After the pre-test, the experimental group trained in the nature-based physical activity protocol including eight session, 60-minute per sessions (twice a week). Then both groups participated in the post-test. Visual-motor and shape drawing were evaluated by the Bander Gestalt test. The data was analyzed using SPSS-24 software in two descriptive sections including (mean and standard deviation) and inferential (analysis of Variance for the effectiveness of nature-based physical activity). The results showed that nature-based physical activity exercises with gardening performance had a significant positive effect on visual-motor coordination and drawing indices of 5-year-old children. The difference between the experimental and the control groups showed that the children who were active in the nature environment significantly had better visual-motor coordination and drawing indices. In general, nature-based physical activity and gardening help children to develop their sensory-motor skills, including writing and drawing skills, to enter school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature-Based Physical Activity
  • Gardening
  • Visual-Motor Integration
  • Graphomotor Skill