نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

2 دانشگاه اراک، عضو هیأت علمی

3 گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تاثیر تمرینات دید ورزشی بر تصمیم‌گیری، رفتار خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس انجام گرفت. در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح اندازه‌گیری تکراری (پیش آزمون- پس آزمون- یادداری) انجام گرفت، 30 تنیس‌باز مرد مبتدی مجموعه خانه اصفهان با دامنه سنی 20 تا 30 به صورت در دسترس انتخاب و در 2 گروه 15 نفری تمرین دید ورزشی و کنترل قرار گرفتند. در مراحل پیش آزمون شرکت‌کنندگان اقدام به اجرای 12 سرویس تنیس نمودند که رفتار خیرگی شرکت‌کنندگان در حین عمل نیز اندازه‌گیری شد. همچنین توسط دوربین گوپرو عملکرد سرویس شرکت‌کنندگان ضبط گردید. سپس گروه‌ تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 30 دقیقه به اجرای تمرینات مورد نظر پرداختند. در طول این دوره، گروه کنترل به اجرای فعالیت‌های روزمره خود پرداختند. پس از پایان 24 جلسه تمرین مرحله پس آزمون، و دو هفته بعد از اخرین جلسه مرحله یادداری همانند مرحله پیش آزمون اجرا شد. داده‌های به دست آمده توسط آزمون تحلیل ورایانس مرکب تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر بهبود تصمیم‌گیری، افزایش طول دوره چشم ساکن و افزایش عملکرد سرویس تنیس تاثیر معنی‌داری می‌باشد (05/0>P). به طور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت تمرینات دید ورزشی تاکید دارد و پیشنهاد می‌شود مربیان در کار با نوآموزان به این نوع تمرین توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of sports vision training on decision making, gaze behavior and learning tennis serve skill

نویسندگان [English]

  • Niloufar Zamanifard 1
  • Daryoush Khajavi 2
  • Ahmad Ghotbi Varzaneh 3

1 Education Organization of Isfahan

2 Arak University, Academic member

3 Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran,

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of the effect of sports vision training on decision making, gaze behavior and learning tennis serve skills. In this semi-experimental research, which was carried out with a repeated measurement design (pre-test-post-test-retention), 30 beginner male tennis players of Isfahan Khaneh Complex with an age range of 20 to 30 were selected as available and divided into 2 groups of sports vision training and control. In the pre-test phase, the participants performed 12 tennis serves, and the gaze behavior of the participants during the operation was also measured. Also, the service performance of the participants was recorded by a GoPro camera. Then, the experimental group performed the desired exercises for 8 weeks and 3 sessions per week, each session lasting 30 minutes. During this period, the control group performed their daily activities. After the end of the 24 training sessions, the post-test phase, and two weeks after the last session, the retention phase was carried out as in the pre-test phase. The obtained data were analyzed by the mix Anova analyse. The results showed that sports vision training has a significant effect on improving decision-making, increasing the length of the quiet eye period, and increasing tennis serve performance (P<0.05). In general, the results of the present study emphasize the importance of sports vision exercises and it is suggested that coaches pay attention to this type of exercise when working with new tennis players.
Keywords: sport vision training, gaze behavior, decision making, tennis

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport vision training
  • gaze behavior
  • decision making
  • tennis