نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی نقش انجام فعالیت های ورزشی در رشته های مختلف ورزشی بر بلوغ عاطفی و اجتماعی دختران دانشجوی استان خراسان رضوی بود. جامعه آماری این تحقیق توصیفی پیمایشی شامل دختران دانشجوی سنین 17 تا 40 سال دانشگاه های استان خراسان رضوی بود که از بین این افراد 488 نفر به صورت خوشه ای چند مرحله انتخاب و پرسشنامه های تحقیق بین آنها توزیع شد. برای جمع آوری داده ها و سنجش بلوغ عاطفی و اجتماعی به ترتیب از مقیاس سنجش بلوغ عاطفی و پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو استفاده شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل واریانس پارامتریک و ناپارامتریک، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با توجه به نوع داده ها و تحلیل رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که داشتن فعالیت ورزشی تاثیر معناداری را بر بلوغ عاطفی (P=0.008) و اجتماعی (P=0.028) دارد. فعالیت در رشته های ورزشی مختلف بر برخی خرده مقیاس های این دو نوع بلوغ تاثیر داشت. تحلیل نتایج این تحقیق نشان داد مهم ترین متغیر پیش بینی کننده بلوغ هیجانی تجربه قهرمانی و تعداد سالهایی است که فرد فعالیت ورزشی می نماید و مهمترین متغیر برای پیش بینی بلوغ اجتماعی ترم تحصیلی و زندگی در خوابگاه دانشجویی بود. در کل نتایج این تحقیق تایید کننده اثر فعالیت های ورزشی بر بلوغ هیجانی و اجتماعی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Sport on social and emotional maturity of female university students

نویسنده [English]

  • Ali Kashi

مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

چکیده [English]

The purpose of this study was evaluation the effect of participation in different fields of Sport on social and emotional maturity of female students of Khorasan Razavi province.
The statistical population of this descriptive survey was 17-40 years old university girl's students of Khorasan Razavi provinces that by the help of cluster sampling we distributed 488 questionnaires between Statistical populations. For assessing social and emotional maturity researcher used from emotional maturity scale and Rao's Social Maturity Scale. After eliminating incomplete questionnaires the number of 488 questionnaires were coded and were analyzed by SPSS software by the help of descriptive (mean and standard deviation) and inferential (Parametric and Non-parametric analysis of variances, Pearson and spearman correlation index and multiple regression) statistics.
The result of this study showed that doing a sport activity have a significant effect on social (P=0.028) and emotional (P=0.008) maturity. Participation in deferent field of sport activity had a significant effect on some subscale of these two kinds of maturation. Analysis of result showed that the most important variable to predict emotional maturation was championship and the years that person do sport activity and most important variable to predict social maturation was the term of education and living in dorm.
Overall these results showed that sport have an effect on social and emotional maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sport"
  • "social maturity"
  • "emotional maturity"
  • "female university students"
1) برگ لورا ای. روان‌‌شناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی. مترجم: محمدی سید‌یحیی. تهران: انتشارات ارسباران؛ 1385.
2) شجاعی معصومه. رشد حرکتی. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین؛ 1383.
3) مالینا رابرت، بوچارد کلود. نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی. مترجمان: بهرام عباس، خلج حسن. تهران: نشر پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی؛ 1381.
4) خلیلی شیوا، بختیاری آمنه. نگرشی روان‌شناختی به بلوغ دختران. نشریۀ مطالعات راهبردی زنان. 1387‌؛ (41): 203ـ197.
5) هومن حیدر‌علی، وطن‌خواه حمید‌رضا، جهانگرد سارا. مطالعۀ ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامۀ بلوغ اجتماعی رائو. فصل‌نامۀ پژوهش‌های روان‌شناختی. 1391؛ 5‌(17):‌12ـ1.
6) هومن حیدر‌علی، ادهمی معصومه، قاسمی لیلی. بررسی عملی‌بودن اعتبار روایی و نرم‌یابی آزمون بلوغ اجتماعی و رابطۀ آن با بلوغ عاطفی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان بابل. فصل‌نامۀ پژوهش‌های روان‌شناختی. 1390؛ 9‌(17): 28-13.
7) گالاهو دیوید ال، ازمن جان سی. درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. مترجمان: حمایت‌طلب رسول، موحدی احمد‌رضا، فارسی علیرضا، فولادیان جواد. تهران: نشر علم و حرکت؛ 1390.
8) Layman E M. Contribution of exercise and sport to mental and social adjustment. In W. R. Jounson (ed). Science and medicine of exercise and sport. New York, Harper (‌2nd ed). Chap 29; 1974 .p. 403-28.
9) عمارتی فرشته‌سادات، نمازی‌زاده مهدی، مختاری پونه، محمدیان فاطمه. تأثیر بازی‌های دبستانی منتخب بر رشد ادراکی ـ حرکتی و رشد اجتماعی دختران 9-8 سال. نشریۀ پژوهش در علوم توانبخشی. 1390؛ 7‌(5): 91ـ673.
10) Eime R M, Young J A, Harvey J T, Charity M J, Payne W R. A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: Informing development of a conceptual model of health through sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2013; 10(98): 10-98.
11) لطیفی پریسا، صنعت‌کاران افسانه. مقایسۀ رشد اجتماعی و بلوغ عاطفی دختران نوجوان ورزشکار و غیر‌ورزشکار شهر آمل. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. کرج: دانشگاه آزاد اسلامی؛1390.
12) ایمانی رویا، محب نعیمه. رابطۀ بلوغ عاطفی مادران و اختلالات رفتاری فرزندانشان. نشریۀ زن و مطالعات خانواده. 1388؛ 6‌(2): 49ـ29.
13) سنه افسانه، سلمان زهرا، آقازاده محرم. تأثیر فعالیت‌های بدنی و بازی بر رشد توانایی‌های ذهنی پسران پیش‌دبستانی. فصل‌نامۀ نوآوری‌های آموزشی. 1387؛ 26‌(7): 106ـ87.
14) فرخی احمد، سیدزاده سادات. بررسی ارتباط رشد حرکتی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیر‌ورزشکار سوم راهنمایی منطقۀ 6 شهر تهران. نشریۀ علوم حرکتی و ورزش. 1388؛ 1‌(1): 96ـ83.
15) Mousavi S H. Evaluation and comparison of individual and group sports in the social adjustment of students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2012; 2(1): 274-7.
16) شعبانی‌بهار غلامرضا. بررسی و مقایسۀ بلوغ اجتماعی دانشجویان ورزشکار با غیر‌ورزشکار دانشگاه بو‌علی‌سینا. نشریۀ پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. زمستان 1389؛ (4): 15ـ7.
17) آقاپور سیدمهدی، جمشیدی‌ها غلامرضا، فرخی احمد. بررسی فراتحلیل تعامل رشد حرکتی و اجتماعی. نشریۀ حرکت. ‌‌1385؛ (27)‌: 71ـ153.
18) رجاییان عسل، زاهدی هادی. تأثیر 8 هفته فعالیت بدنی بر آمادگی جسمانی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی منطقۀ 11 تهران. ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران؛ 1390؛ تهران: دانشگاه تهران.