دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-200 (تابستان 94) 
3. تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

صفحه 49-72

ولی اله کاشانی؛ احمد فرخی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ محمود شیخ


6. طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق

صفحه 105-126

علیرضا امینایی؛ محمدرضا شهابی کاسب؛ زهرا استیری


8. تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی

صفحه 147-162

مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی