نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سراسری سمنان

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) بود. بدین‌منظور و جهت تأیید روایی سازه پرسشنامه، 197 ورزشکار مرد و زن ( 106 مرد و 91 زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، ماهر و نخبه) در 10 رشته ورزشی تیمی و انفرادی، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. روش اجرا بدین ‌شکل بود که ابتدا با‌ استفاده از روش ترجمه ـ باز‌ترجمه، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی توسط سه متخصص روانشناسی ورزش و سه متخصص آموزش زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد. جهت تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی‌ بر مدل معادلات ساختاری، همسانی (ثبات) درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی زمانی سؤالات (ثبات پاسخ) از ضریب همبستگی درون‌طبقه‎ای به روش آزمون ـ آزمون‌مجدد با چهار هفته فاصله استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی می‌باشد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص‎های برازندگی (RMSEA=0.06،TLI=0.92،CFI=0.94) از حد قابل قبول و مطلوبی برخوردار می‏باشند و در بخش دیگر همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که خرده‌مقیاس اطمینان 76/0، خرده‌مقیاس ثبات 78/0، خرده‌مقیاس کنترل 72/0و همسانی کل پرسشنامه 76/0 و پایایی زمانی با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقه‎ای خرده‌مقیاس اطمینان 74/0، خرده‌مقیاس ثبات 82/0، خرده‌مقیاس کنترل 74/0و کل پرسشنامه 83/0 می‏باشد که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامۀ سرسختی‎ذهنی‎ورزشی می‌باشد. در‌نتیجه، از نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سرسختی‎ذهنی ورزشی می‌توان به‌عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی سرسختی‎ذهنی ورزشکاران ایرانی بهره‌گیری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of the Persian version of sport mental toughness questionnaire (SMTQ)

چکیده [English]

the purpose of this study was to determine validity and reliability of the Persian version of sport mental toughness questioner Sheard, Golby and Wersch (2009), respectively. In this regard and to confirm the construct validity of the questionnaire, 197 (106 male and 91 female) athletes with different skill levels (novice, sub-elite and elite) in 10 team and individual sports, selected by random sampling and then completed the questionnaire. For this purpose, the first using a translation - back translation method, content and face validity of Persian version of questionnaire were confirmed by 3 sport psychologists and 3 English teaching specialists. Confirmatory factor analysis (CFA) based on structural equations was used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for validation of internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest method with 4-week interval was used to study temporal reliability of items. The results showed that the sport mental toughness questioner (SMTQ) had acceptable fit index (RMSEA = 0.06, CFI = 0.94, TLI = 0.92), internal consistency (Confidence = 0.76, Constancy = 0.78, Control =0.72, and the total = 0.76), and temporal reliability (Confidence = 0.74, Constancy = 0.82, Control =0.74, and the total = 0.83), indicating good validity and reliability of the Persian version of sport mental toughness questioner. Therefore, the Persian version of the sport mental toughness questioner (SMTQ) can be characterized as a valid and reliable tool to study and evaluate the mental toughness of Iranian athletes will benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental toughness
  • Construct Validity
  • Internal Consistency
  • Temporal reliability
1) گیل، دایان. پویایی‌های روان‌شناختی در ورزش. مترجم: خواجوند نورعلی. چاپ اول. انتشارات کوثر، تهران؛ 1383.
2) Jones G. What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. J Appl Sport Psychol. 2002;14 (3):205-18.
3) Middleton SC, Marsh HW, Martin AJ, Richards GE, Savis J, Perry Jr C, et al. The Psychological Performance Inventory: Is the mental toughness test tough enough? Int J Sport Psychol. 2004.
4) Bull SJ, Shambrook CJ, James W, Brooks JE. Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers. J Appl Sport Psychol. 2005;17 (3):209-27.
5) Connaughton D, Hanton S, Jones G. A framework of mental toughness in the world's best performers. 2007.
6) Thelwell R, Weston N, Greenlees I. Defining and understanding mental toughness within soccer. J Appl Sport Psychol. 2005;17 (4):326-32.
7) Nicholls AR, Polman RC, Levy AR, Backhouse SH. Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Pers Individ Dif. 2009;47 (1):73-5.
8) Seligman ME, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: empirical validation of interventions. Am Psychol. 2005;60 (5):410.
9) Barnard CP. Resiliency: A shift in our perception? The American Journal of Family Therapy. 1994;22 (2):135-44.
10) Sheard M, Golby J, van Wersch A. Progress toward construct validation of the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). Eur J Psychol Assess. 2009;25 (3):186.
11) Anshel M, HanJoo E. Exploring the dimensions of perfectionism in sport. Int J Sport Psychol. 2003;34 (3):255-71
12) صنعتی منفرد شمسی. اعتباریابی پرسشنامه OMSAT-3 و بررسی تأثیر برنامه آمادگی روانی بر سطح مهارت‌های ذهنی منتخبی از ورزشکاران شرکت‌کننده در بازی‌های آسیایی دوحه 2006. طرح پژوهشی مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک؛1385.
13) Loehr JE. Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence: Penguin Books; London, 1986.
14) Golby J, Sheard M, Van Wersch A. Evaluating the factor structure of the Psychological Performance Inventory. Percept Mot Skills. 2007; 105 (1):309-25.
15) Sheard M. Mental toughness: The mindset behind sporting achievement: Routledge; London, 2012.
16) واعظ موسوی سیدمحمدکاظم. تعیین روایی و پایایی سه پرسشنامه آمادگی روانی ورزشکاران. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی؛1380.
17) هومن حیدرعلی. مدل‎یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم ‌افزار لیزرل. چاپ سوم. انتشارات سمت، تهران؛ 1388.
18) Hu Lt, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal. 1999; 6 (1):1-55.
19) Schutz R W GME. Use, misuse, and disuse of statistics in psychology research. In Handbook of Research on Sport Psychology. 1993.
20) Thomas JR, Silverman S, Nelson J. Research Methods in Physical Activity, 7E: Human Kinetics; Champaign, Illinois, 2015.
21) Kline P. Principles and practice of structural equation modelling. 2nd ed, Guilford Press, New York City, 2005.
22) Markus KA. Principles and Practice of Structural Equation Modeling by Rex B. Kline. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal. 2012; 19 (3):509-12.
23) Bachl M. Psychometrische Analyse, Dimensionalität und Leistungskorrelate von Mental Toughness bei VolleyballspielerInnen: University of Vienna; 2012.
24) Engelmann A. Psychometrische Analyse von Mental Toughness-Skalen (SMTQ und MTQ48) und Zusammenhänge mit sportlichem Erfolg am Beispiel von Taekwondo-Athleten: University of Vienna; 2012.
25) Golby J, Meggs J. Exploring the organizational effect of prenatal testosterone upon the sporting brain. J Sports Sci Med. 2011; 10 (3):445.
26) farokhi a, kashani, vali ollah, motesharee, ebrahim. Comparison of mental toughness of contact and noncontact men and women athletes in different skill levels. Motor behavior. 2011; 3 (8):71-86.
27) Crust L, Swann C. Comparing two measures of mental toughness. Pers Individ Dif. 2011; 50 (2):217-21.