نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

3 کارشناس ارشد دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق در تعامل با کانون توجه بر اجرا و یادگیری سرویس بلند بدمینتون بود. 44 دانش‌آموز دختر مبتدی با میانگین سنی 76/0±1/16 سال برای اجرای پژوهش داوطلب شدند. آزمودنی‌ها پس از اجرای پیش‌‌‌آزمون به‌صورت تصادفی به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه‌ها در طی 6 جلسۀ اکتساب، مطابق دستورالعمل برنامه‌ریزی‌شده به تمرین تکلیف سرویس بلند بدمینتون پرداختند. قبل از اجرای سرویس، گروه کانون توجه درونی از‌طریق خودگفتاری عبارت "کشش دست به عقب" و گروه کانون توجه بیرونی واژۀ "هدف" را با خود تکرار کردند. آزمودنی‌ها پس از هر 3 کوشش متناسب با گروه خود، پس از کوشش‌های موفق یا ناموفق، بازخورد آگاهی از اجرا دریافت ‌کردند. آزمون‌های یادداری و انتقال، 48 ساعت بعد از مرحلۀ اکتساب اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها در مرحلۀ اکتساب از تحلیل واریانس عاملی با اندازه‌گیری مکرر و در آزمون‌های یادداری و انتقال از تحلیل واریانس دوطرفه (0.05≥P) استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت در مرحلۀ اکتساب، معنادار و اثر تعامل کانون توجه با نوع بازخورد هم در مرحلۀ اکتساب و هم در آزمون یادداری و انتقال معنادار بوده است؛ به‌طوری‌که در شرایط کانون توجه درونی، گروه بازخورد در کوشش‌های ناموفق و در شرایط کانون توجه بیرونی، گروه بازخورد در کوشش‌های موفق اجرا و یادگیری بهتری داشتند. پیشنهاد می‌شود که در زمان آموزش مهارت‌های حرکتی و استفاده از بازخورد به کوشش‌های موفق و ناموفق، نوع کانون توجه نیز در‌نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of augmented feedback to successful and unsuccessful trials depends on the type of focus of attention

نویسندگان [English]

  • fatemeh rezaee 1
  • rasool zeidabadi 2
  • samira Jourabloo 3

1 faculty of semnan university

2 Assistant Professor at School of Physical Education and Sport Sciences University of Hakim Sabzevari

3 MA in Semnan University

چکیده [English]

The aim of this study was investigating the role of feedback to successful and unsuccessful trials in focus of internal and external attention on performance and learning long badminton service. 44 female students were volunteered with a mean age of 16/1±./76 as sample for this study. After performing the test subjects were randomly divided into four experimental groups. All groups did during 6 acquisition phases according to the planning instructions long service badminton task. Before performing service group’s focus of internal attention repeated through self-talk “the pull back” phrase and group’s focus of external attention, “target” word. The subjects received knowledge of performance feedback after every 3 trails tailored to with their groups, after successful or unsuccessful trials. 48 hours after the acquisition phase was performed retention and transfer tests. Data were analyzed using Factorial Repeated Measures ANOVA in the acquisition phase and two-way analysis of variance (p≤ 0.05) in the retention and transfer tests. The results showed that the progression was significant during the acquisition phase, the interaction effect the focus of attention with the type of feedback both the acquisition phase and retention and transfer tests. So that, in internal focus of attention condition, the group of feedback to unsuccessful trails and in the external focus of attention conditions, the group of feedback to successful trails had better learn. it is suggested that during the teaching motor skills and the use of feedback to successful and unsuccessful trails, the focus of attention is also to be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge of performance feedback
  • Focus Of Attention
  • Instructional self-talk
  • Successful trail
  • Unsuccessful trail
1) اشمیت ریچارد ای ، لی تیموتی دیی. یادگیری و کنترل حرکتی. مترجمان: حمایت‌طلب رسول، قاسمی عبدلله. چاپ اول. تهران: انتشارات علم و حرکت؛ 1387.
2) Salmoni A W, Schmidt R A, Walter C B. Knowledge of results and motor learning: A review and critical reappraisal. Psychological Bulletin. 1984; 95: 355-86.
3) Schmidt R A. Frecuent augmented feedback can degrade learning: Evidence and interpretations. In Requin J, Stelmach G E (Eds). Tutorial in motor neuro science. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers; 1991.
4) Wulf G, Schmidt R A. Average KR degrades parameter learning. Motor Behavior. 1996; 28: 371-81.
5) Butki B D, Hoffman S I. Effects of reducing frequency of intrinsic knowledge of results on the learning of motor skill. Percept Motor Skills. 2003; 97(2): 569-80.
6) مگیل ریچارد. یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها. مترجمان: واعظ موسوی محمد‌کاظم، شجاعی معصومه. چاپ دوم. تهران: انتشارات حنانه؛ 1383.
7) زیدآبادی رسول. مقایسۀ اثر بازخورد پس از کوشش‌های خوب و ضعیف در شرایط خودکنترلی و آزمونگر کنترلی بر اکتساب و یادگیری تکلیف تولید نیرو . مجلۀ رفتار حرکتی. زمستان 1388؛ (25): 98-81.
8) Chiviacowsky S, Wulf G. Feedback after good trails enhances learning. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2007; 78(1): 40-7.
9) Ilies R, Judge T A. Goal regulation across time: The effect of feedback and affect. Apllied Psychology. 2005; 90: 453-67.
10) Wulf G, Shea C H. Understanding the role of augmented feedback: The good, the bad and the ugly. In Williams A M, Hodges N J (Eds). Skill acquisition in sport: Research, theory and practice. London: Routledge; 2004.
11) Hossner E J, Ehrlenspifl F. Time-referenced effects of an internal vs. external focus of attention on muscular activity and compensatory variability. Front Psychol 1. 2010; 10: 3330-89.
12) Schorer J, Jaitner T, Wollny R. Influence of varing focuse of attention conditions on dart throwing performance in experts and novices. Exp Brain Res. 2012; 217: 287-97.
13) Wulf G, McConnel N, Gärtner M, Schwarz A. Feedback and attentional focus: Enhancing the learning of sport skills through external-focus feedback. Journal of Motor Behavior. 2002; 34: 171–82.
14) Wulf G, Su J. An external focus of attention enhances golf shot accuracy in beginners and experts. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2007; 78: 384-9.
15) Freudenheim A M, Wulf G, Madureira F, Pasetto S C, Corrêa U C. An external focus of attention results in greater swimming speed. International Journal of Sports Science & Coaching. 2010; 5(4): 533-42.
16) Wu W F W, Porter J M, Brown L E. Effect of attentional focus strategies on peak force and performance in the standing long jump. Journal of Strength and Conditioning Research. 2012; 26(5):1226–31.
17) Makaruk H, Porter J M, Makaruk B. Acute effects of attentional focus on shot put performance in elite athletes. Kinesiology. 2013; 45 (1): 55-62.
18) Shea C H, Wulf G. Enhancing motor learning through external-focus instructions and feedback. Human Movement Science. 1999; 18: 553-71
19) Wulf G, Höß M, Prinz W. Instructions for motor learning: Differential effects of internal versus external focus of attention. Journal of Motor Behavior. 1998; 30:169–79.
20) Black C. Internal focus of attention is superior to external focus when training is extended to several weeks. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2004: 26: 35-43.
21) Hach dort D, Schwekmezgerm P. Strategeis for building self talk in tennis players. Handbook of research on sport psychology; 1993.
22) Nideffer R M. Test off attentional and interpersonal style. Personality and Social Psychology. 1976; 34: 394-404.
23) Hardy J. Speaking clearly: A critical review of the sef-talk literature. Psychology of Sport and Exercise. 2006; 7: 81-97.
24) رضایی فاطمه. مقایسۀ اثر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت ساده و پیچیده. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران: دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ؛ 1387.
25) Chroni S, Perkos S, Theodorakis Y. Functional and performances of motivational and instructional self-talk for adolescent basketball players. The Sport Psychology. 2007; 9(1): 368-83.
26) گارتنر تدای باوم ، جکسون آندرواس. سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی. مترجمان: سپاسی حسین، نوربخش پریوش. چاپ اول، ‌جلد دوم. تهران: انتشارات سمت؛ 1378.
27) Weinberg R S, Gould D. Fondations of sport and exercise psychology. 3rd ed. Champaign, IL: Human kinetics; 2003.
28) پرویزی نسترن، شجاعی معصومه، خلجی حسن، دانش‌فر افخم. اثر تغییر جهت توجه با استفاده از خودگویی آموزشی بر اجرا و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دختران جوان دانشجو. مجلۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. بهار وتابستان 1390؛ (1): 35-23.
29) Maxwell J P, Masters R S W. External versus internal focus instructions: Is the learner paying attention? Journal of Applied Sport Sciences. 2002; 14: 70-88.
30) Landin D K. The role of verbal cues in skill learning. Quest. 1994; 46: 299-313.
31) Bunker L K, Rotella R J. Mind, set and match. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1982.
32) James W. The principles of psychology.Champaign, IL. New York: Holt; 1980