نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران

چکیده

کودکان کم شنوای دچار کم کاری دستگاه دهلیزی نسبت به همتایان سالم خود در کنترل تعادل دچار مشکل هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ریتمیک بر کنترل تعادل این کودکان بود. 24 کودک کم شنوای حسی عصبی که با آزمایشهای اکولوموتور و کالریک، کم کاری دستگاه دهلیزی آنان مسجل شده بود به طور تصادفی در دو گروه مداخله (12 نفر) و شاهد (12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله در یک دوره 6 هفته ای تمرینات ریتمیک شرکت کرد، در حالیکه گروه شاهد به فعالیتهای روزمره خود در خانه و مدرسه ادامه داد. کنترل تعادل آنان از طریق خرده مقیاس تعادل آزمون برونینکس – اوزرتسکی2 در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه های تکراری نشان داد که نمره کل خرده مقیاس تعادلی برونینکس اوزرتسکی2 (P=0.003)، موارد با چشمان باز (P=0.000)، بسته(P=0.000) ، بر روی زمین (P=0.000) و بر روی تخته تعادل (P=0.000) در گروه تمرینی به طور معناداری بهتر از گروه شاهد بود. یک دوره فعالیت بدنی سازمان یافته با تاکید بر تحریکات حسی توانست وابستگی به دروندادهای بینایی را در کودکان کم شنوای دچار کم کاری دستگاه دهلیزی کاهش داده و حساسیت دستگاه دهلیزی را افزایش دهد.
واژگان کلیدی: تعادل، کودک کم شنوا، دستگاه وستیبولار، تمرینات ریتمیک، آزمون برونینکس – اوزرتسکی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of a selected rhythmic exercise program on the balance control in hearing-impaired children with vestibular dysfunction

نویسنده [English]

  • Arezo Ahmad pour 1

چکیده [English]

Abstract
Sensorineural hearing impaired children who have vestibular hypofunction suffer from posture control problems. The purpose of the present study was to determine the effect of a selected rhythmic exercise program on the balance control of these children. 24 sensorineural hearing impaired children who hypofunction of their vestibular system were detected by videonystagmaography, randomly assigned in to either the intervention (n=12) or control group (n=12). Intervention group participated in six weeks rhythmic exercise program and control group continued their regular activities at home and school. Their balance control was assessed by balance subtest of Bruininks-Oseretsky test2 in the pre test and post test. ANOVA with repeated measures showed the total score of BOT2 balance subtest (p=0.003), items with eyes open (p=0.000), eyes close (p=0.000), on a line (p=0.000) and on a balance beam (p=0.000), of the intervention group was significantly better than control group. A six weeks period of rhythmic physical activity with emphasize on sensory stimulation could decrease visual dependency and increase vestibular sensitivity.

Key words: Balance, Hearing impaired children, vestibular system, rhythmic exercise, Bruininks-Oseretsky test

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Hearing impaired children
  • vestibular system
  • rhythmic exercise
  • Bruininks-Oseretsky test
1) Ionescu E, Morlet T, Froehlich P, Ferber-Viart C. Vestibular assessment with balance quest normative data for children and young adults. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngol. 2006; 70: 1457-65. 
2) Effgen S K. Effect of an exercise program on the static balance of deaf children. Physical Therapy. 1981; 61‌(6): 873-7.
3) Siegel J C, Marchetti M, Tecklin J S. Age-related balance changes in hearing-impaired children. Physical Therapy. 1991; 71: 183-9. 
4) Rajendran V, Roy F G, Jeevanantham D. Effect of exercise intervention on vestibular related impairments in hearing-impaired children. Alexandria Journal of Medicine. 2013;49(1):7-12. 
5) De Sousa A M M, Barros J F, Neto B M S. Postural control in children with typical development and children with profound hearing loss. International Journal of General Medicine. 2012; 5: 433-9.  
6) Gheysen F, Loots G, Waelvelde H V. Motor development of deaf children with and without cochlear implant. Journal of Deaf Study and Deaf Education. 2008; 13: 215-24 .
7) Cushing S L, Papsin B C, Rutka J A, James A L, Gordon K A. Evidence of vestibular and balance dysfunction in children with profound sensorineural hearing loss using cochlear implants. Laryngoscpe. 2008; 118: 1814-23. 
8) Rajendran V, Roy F G, Jeevanantham D. Postural control, motor skills, and health- related quality of life in children with hearing-impairment: A systematic review. European Arch Otorhinolaryngol. 2012; 269: 1063-971. 
9) Rine R M, Lindblad S, Donovan P, Vergara K, Gostin J, Mattson K. Balance and motor skills in young children with sensorineural hearing impairment: A preliminary study. Pediatric Physical Therapy. 1996; 8: 55-61 .
10) Kegal A D, Maes L, Baetens T, Dhooge I, Waelvelde H V. The influence of a vestibular dysfunction on the motor development of hearing-impaired children. Laryngoscope. 2012;122(12):2837-43. 
11) Jafari Z, Malayeri S A. The effect of saccular function on static balance ability of profound hearing-impaired children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2011; 75: 919–24. 
12) Horak F B, Shumway-Cook A, Crowe T K, Black F O. Vestibular function and motor proficiency of children with impaired hearing or with learning disability and motor impairments. Developmental Medicine and Child Neurology. 1988; 30: 64-79. 
13) Crowe T K, Horak F B. Motor proficiency associated with vestibular deficits in children with hearing impairment. Physical Therapy. 1988; 68: 1493-9 .
14) Rine R M, Braswell J, Fisher D, Joyce K, Kalar K, Shaffer M. ‌Improvement of motor development and postural control following intervention in children with sensorineural hearing loss and vestibular impairment. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngol. 2004; 68: 1141-8. 
15) Rine R M. Growing evidence for balance and vestibular problems in children. Audiological Medicine. 2009; 7: 138-42. 
16) Rine R M, Cornwall G, Gan K, LoCascio C, O’Hare T, Robinson E, et al. Evidence of progressive delay of motor development in children with sensorineural hearing loss and concurrent vestibular dysfunction. Perceptual and Motor Skills. 2000; 90: 1101-12. 
17) Butterfield S A. Gross motor profiles of deaf children. Perceptual and Motor Skills. 1986; 62: 68-70. 
18) Livingstone N, Mcphillips M. Motor skill deficits in children with partial hearing. Developmental Medicine & Child Neurology. 2011; 53(9):836-42. 
19) Martin W, Jelsma J, Rogers C. Motor proficiency and dynamic visual acuity in children with bilateral sensorineural hearing loss. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2012; 76: 1520-5. 
20) Lewis S, Higham L, Cherry D B. Development of an exercise program to improve the static and dynamic balance of profoundly hearing impaired children. Am. Ann. Deaf. 1985; 130: 278-83. 
21) Ayres J. Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges. 25th Anniversary Ed. Los Angeles: Western Psychological Services; 2005.
22) Perrin P P, Gauchard G C, Perrot C, Jeandel C. Effects of physical and sporting activities on balance control in elderly people. British Journal of Sports Medicine. 1999; 33: 121-6. 
23) Gauchard G C, Jeandel C, tessier A, Perrin P P. Beneficial effect of proprioceptive physical activities on balance control in elderly human subjects. Neuroscience Letters. 1999; 273: 81-4. 
24) Gauchard G C, Jeandel C, Perrin P P. Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. Gerentology. 2001; 47: 263-70. 
25) Gauchard G C, Gangloff P, Jeandel C, Perrin P P. Physical activity improves gaze and posture control in the elderly. Neuroscience Research. 2003; 45: 409-17. 
26) Gauchard G C, Vancon G, Gentine A, Jeandel C, Perrin P P. Physical activity after retirement enhances vestibule-ocular reflex in elderly humans. Neuroscience Letters. 2004; 360: 17-20 .
27) Femia P, Pino B G D, Perez-Fernandez N. Vestibular examination of children with alternations in balance: Clinical and instrumental examination methods. Acta Otorrinolaringol Espanola. 2011; 62: 311-7. 
28) Potter C N, Silverman L N. Characteristics of vestibular balance skills in deaf children. Physical Therapy. 1984; 64: 1071-5. 
29) Kaga K. Vestibular compensation in infants and children with congenital and acquired vestibular loss in both ears.‌ International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 1999; 49: 215-24. 
30) اشرفی لیلا، نمازی‌زاده مهدی، داوری فرزانه. تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دچار اختلال بینایی. نشریۀ رفتار حرکتی. 1393؛ (18): 30ـ117. 
31) سلیمانی توران، نوربخش مهوش، علیجانی عیدی. تأثیر 12 هفته تمرینات ایروبیک و ورزش در آب بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان غیر‌ورزشکار میان‌سال. نشریۀ رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی.1391؛ 4‌‌(10): 22ـ105.
32) مقرنسی مهدی، کوشان محسن، گلستانه فرشته، سید‌احمدی محمد،کیوانلو فهیمه. تأثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد. نشریۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار.1390؛ 18‌‌(2): 7ـ91.
33) قربانپور علی، ایل‌بیگی سعید، ثاقب‌جو مرضیه. اثر 8 هفته تمرین ایروبیک بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران با اسپرین مچ پا. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. بیرجند: دانشگاه بیرجند؛ 1392.
34) طاهرزاده جواد، طاهری حمیدرضا، پژهان اکبر، سیداحمدی محمد، کیوانلو فهیمه. مقایسۀ اثر 3 شیوۀ تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون. نشریۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. 1389؛ 17(4)‌: 65ـ256.
35) بخشی‌پور الهام، رهنما نادر، سورتیجی حسین، اسکندری زهرا، ایزدی نجف‌آبادی سارا. تأثیر برنامۀ تمرینی ایروبیک و بازی‌درمانی گروهی بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی. نشریۀ پژوهش در علوم توانبخشی.1392، 9(2): 70ـ161.
36) Krebs D E, Gill-Body K M, Riley P O, Parker S W. Double-blind, placebo-controlled trial of rehabilitation for bilateral vestibular hypofunction: Preliminary report. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. 1993; 109: 735-41. 
37) Braswell J, Rine R M. Evidence that vestibular hypofunction affects reading acuity in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2006; 70: 1957-65. 
38) Rajendran V, Roy F G, Jeevanantham D. A preliminary randomized controlled study on the effectiveness of vestibular-‌specific neuromuscular training in children with hearing impairment. Clinical Rehabilitation. 2013;27(5):459-67. 
39) Suarez H, Angeli S, Suarez A, Rosales B, Carrera X, Alonso R. Balance sensory organization in children with profound hearing loss and cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2007; 71: 629-37. 
40) Wong T P S, Leung E Y W, Poon ‌C Y C, Leung C Y F, Lau B P H. Balance performance in children with unilateral and bilateral severe-to- profound grade hearing. Hong Kong Physiotherapy Journal. 2013; 31: 81-7. 
41) Shumway-cook A, woollacott M. Motor control: Translating research into clinical practice. 3rd ed. Philadelphia: PA Williams and Wilkins; 2007.
42) Shah J, Rao K, Malawade M, Khatri S. Effect of motor control program in improving gross motor function and postural control in children with sensorineural hearing loss- A pilot study. Pediat Therapeut. 2013; 3: 1-4.