دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 1-200 (پاییز 94) 
4. جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال

صفحه 65-76

صالح رفیعی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عبدالله قاسمی؛ ابراهیم جعفرزاده پور


9. تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس

صفحه 145-160

منصوره مکبریان؛ محمود شیخ؛ شمس اله نوری پور؛ مهدی نمازی زاده