نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/ دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نوروفیدبک و تمرینات جسمانی بر تعادل بیماران دچار سکته مغزی بود. روش پژوهش حاضر از نوع RCT و مطالعه بین گروهی بود، جامعه مورد مطالعه بیماران سکته مغزی در بازه سنی 35 – 70 سال بودند که از بین آنها 6 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، و به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین جسمانی و نوروفیدبک (هر گروه 2 نفر) قرار گرفتند. دوره درمان 12 جلسه 40 دقیقه‌ای (3روز در هفته) به طول انجامید. تمرین نوروفیدبک با هدف تقویت موج SMR انجام شد. همچنین به منظور تمرینات جسمانی از تمرینات کاوتورن و کوکسی استفاده شد. در این تحقیق از آمار توصیفی به منظور دسته‌بندی اطلاعات، میانگین و انحراف استاندارد و از روش آماریd کوهن و تحلیل واریانس دوطرفه آمیخته برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق استفاده شد. همچنین اندازه اثر در این پژوهش با استفاده از روشی مبتنی بر میانگین و انحراف استاندارد داده‌ها (dکوهن) محاسبه شد. یافته‌ها نشان داد که در گروه نوروفیدبک و تمرین جسمانی بهبود معنی‌داری در تعادل نشان دادند اما در گروه فیزیوتراپی مرسوم تغییر چندانی حاصل نشد. در مجموع می‌توان گفت نوروفیدبک و تمرینات جسمانی می‌‌توانند به عنوان مکمل فیزیوتراپی معمول به تسریع درمان و بهبود تعادل بیماران دچار سکته مغزی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of physical training and neurofeedback on balance in patients with stroke

نویسنده [English]

  • Mahta Eskandarnejad 2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of neurofeedback and physical training on balance in stroke patients. Methods the study was a RCT, the study group was articipants studied six patients who were randomly assigned to 12 sessions of 40 minutes in control physical training and neurofeedback training (group 2) were studied. SMR neurofeedback training was carried out to amplify the wave. The Cawthorne and Cooksey exercises were selected as physical exercises for these patients. In this study, descriptive statistics to preliminary data, the mean and standard deviation of the two-way mixed design ANOVA statistical method and Cohen's d was used for data analysis. The effect size in this study, using a method based on the mean and standard deviation (d Cohen) was calculated. Results showed that neurofeedback and physical training group showed significant improvements in balance, but there was little change in the conventional therapy group. We concluded that neurofeedback and physical therapy as an adjunct to regular physical exercise can speed healing and help improve balance in patients with stroke

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stroke
  • Neurofeedback
  • Physical Exercise
  • Balance
1) Umphred D A, Williams Pedretti L, Beth Early M. Practice skills for physical dysfunction. 2001; (7): 102-27. 
2) Williams J T, Maki B. Measuring balance in the elderly. Validation of an Instrument. 2001; (34): 57- 72.
3) Birbaumer N, Ramos Murguialday A, Weber C, Montoya P. Neurofeedback and brain-computer interface clinical applications. Int Rev Neurobiol. 2009; (17): 86-107.
4) Genthon N, Gissot A S, Froger J, Rougier P, Pérennou D. Posturography in patients with stroke estimating the percentage of body weight on each foot from a single force platform. Stroke. 2008; (39): 193-9.
5) Wing K. Effect of neurofeedback on motor recovery of a patient with brain injury: A case study and its implications for stroke rehabilitation. Top Stroke Rehabil. 2001; (3):  45-53.
6) Blair S N. Occupational therapypractice skills for physical dysfunction 1991; (24):   101-27.
7) Richardson C A, Jull G A. Concepts of rehabilitation for spinal stability. Churchill Livingstone; 1994. P. 720‌–‌55.
8) Woodford H, Price C. EMG biofeedback for the recovery of motor function after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2): 45-85.
9) Zambotti M, Bianchin M, Magazzini L, Gnesato G, Angrilli A. The efficacy of EEG neurofeedback aimed at enhancing sensory-motor rhythm theta ratio in healthy subjects. Exp Brain Res. 2012; (1): 69-74.
10) اسکندرنژاد مهتا، عبدلی بهروز، نظری محمد علی، واعظ موسوی محمد کاظم. تاثیر آموزش نوروفیدبک بر عملکرد تیر و کمان کاران مبتدی. نشریه رفتار حرکتی. 1389؛ (6) 5: 73- 57.
11) Callahan A. Methods of compensation and reeducation for sensory dysfunction. In hunter rehabilitation of the hand and upper extremity.UK: Mosby. 2002; (37): 701-14.
12) Srivastava A, Arun B, Taly , anupam G, Senthil K, Thyloth M. Post-stroke balance training: Role of force platform with visual feedback technique. J Neurol Sci. 2009; 287(1-2): 89–93.
13) Bersot Ribeiro A, Pereira J. Balance improvement and reduction of likelihood of falls in older women after cawthorne and cooksey exercises. Rev Bras Otorrinolaringol. 2005; (71): 38-46.
14) Corna S. Comparison of cawthorne-cooksey exercises and sinusoidal support surface translations to improve balance in patients with unilateral vestibular deficit. Arch Phys Med Rehabil. 2003; (84): 73-84.
15) Topuz O. Efficacy of vestibular rehabilitation on chronic unilateral vestibular dysfunction. Clinical Rehabilitation. 2004; (18): 76-83.
16) Zanardini F. ‌Vestibular rehabilitation in elderly patients with dizziness. Revista de Atualizacao Científica. 2007; (19): 177-84
17) Macias J, ‌Massingale S, Gerkin R. Efficacy of vestibular rehabilitation therapy in reducing falls. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2005; (13): 323-5.
18) Oujamaa L, Relave I, Froger J, Mottet D, Pelissier J Y. Rehabilitation of arm function after stroke. Literature review. Ann Phys Rehabil Med. 2009; (3): 69-93.
19) Zorowitz R, Brainin M. Advances in brain recovery and rehabilitation. Stroke. 2011; (2): 29-47.
20) Thomas S. Neurofeedback training for a patient with thalamic and cortical infarctions Brain topography. Stroke Rehabil. 2009; (21):‌ 38-44 .
21) ‌Nelson L A. The role of biofeedback in stroke rehabilitation: Past and future directions. Top Stroke Rehabil. 2007; (4): 59-66. 
22) Kay W. Effect of neurofeedback on motor recovery of a patient wiith Brain injury: A case study and it’s implications for stroke rehabilitation. Stroke Rehabil. 2001;(3):45-53.
23) Kristi B. Neurofeedback efficacy in the treatment of a 45-years old female stroke victim: A case study. Neurotherapy. 2010; (2): 107-21.