نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان-رئیس بیمارستان امیرالمونین سمنان

4 دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

بیش از نیم قرن است که مطالعات از ارتباط قوی بین تولد زودرس و اختلالات رشد و تکامل خبر می‌دهند. بنا بر ضرورت توجه به رشد نوزادان نارس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر وزن، قد، اندازۀ محیط اندامهایی چون دور سر، سینه، شکم، بازو و ران نوزادان نارس بود. به همین منظور از میان نوزادان نارس بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان سمنان در بازۀ زمانی یک الی دو ماهه، 40 نوزاد و مادر به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. سپس، مادران گروه تجربی تا تکمیل دورۀ جنینی(40 هفتۀ بارداری)، تحریکات لمسی حرکتی را روزی سه بار و هر بار به مدت 20 دقیقه بر روی نوزادان نارس‌شان اعمال نمودند در حالیکه گروه کنترل، تنها مراقبت های معمول را دریافت می‌کردند. اندازه گیری‎های وزن، قد، دور سر، سینه، شکم، بازو و ران نوزادان، قبل از شروع مداخله و سپس در انتهای 40 هفتۀ بارداری از هر دو گروه بعمل آمد.نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) در سطح معناداری 0071/0 P≤نشان داد که میزان وزن گیری، اندازۀ دور بازو و دور ران نوزادان گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بطور معناداری بیشتر بود در حالیکه علیرغم افزایش در اندازه های قد، دور سر، سینه و شکم نوزادان گروه تجربی، این افزایش معنادار نبود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت تحریکات لمسی حرکتی می تواند روشی موثر و در عین حال غیردارویی جهت افزایش رشد جسمی نوزادان نارس باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of tactile kinetic stimulations by mother on physical growth of preterm infants

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Mokaberian 1
  • Mahmoud Sheikh 2
  • Shamsollah Nouri pour 3
  • Mahdi Namazizadeh 4

چکیده [English]

More than half a century, studies reported about strong association between preterm birth and development disorders. According to necessity of attention to development of preterm infants, the aim of this study was investigating the effect of tactile kinetic stimulations by mother on physical growth of preterm infants such as: weight, height, head circumference, chest, abdominal, arm and hip circumferences. For this purpose, among all infants of Amiralmomenin hospital neonatal unit of Semnan city during one to two months, 40 infants and mother’s selected purposefully and divided to experimental and control groups. Then, mothers of experimental group conducted tactile kinetic stimulations on infants to Completion of fetal period (40 weeks gestation) for 20 minutes and three times a day whereas, control group received only usual care. Measures of weight, height, head circumference, chest, abdominal, arm and hip circumferences of preterm infants were taken before intervention and at the end of 40 weeks gestation from both groups. The results of Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) showed that weight gain and circumference of arm and hip in experimental group infant’s increased significantly (p≤0.0071).Although, revealed increase in measures of height, head, chest and abdominal circumference in experimental group infant’s but this increase wasn’t significant. Considering on our results we can say that tactile kinetic stimulation can be an effective and non-drug way to increase physical growth of preterm infants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tactile kinetic stimulation
  • weight
  • height
  • head circumference
  • preterm infant
1) بصیری‌مقدم مهدی، کربندی سهیلا، محمدزاده اشرف، اسماعیلی حبیب‌الله. بررسی تأثیر لمس بر وزن‌گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژۀ نوزادان. نشریۀ افق دانش. 1384؛ 11(4): 5ـ30 .
2) Als H. Newborn individualized developmental care and assessment program (NIDCAP): New frontier for neonatal and perinatal medicine. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine. 2009; 2(3): 135-47.
3) Martin R J, Fanaroff A A, Walsh M C. Fanaroff and Martin's neonatal-perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant. Elsevier Health Sciences; 2014. P: 112.
4) Dieter J, Emory E. Supplemental tactile and kinesthetic stimulation for preterm infants. Massage research: Evidence for practice. New York, NY: Churchill; 2002. P: 213.
5) Ong K K, Preece M A, Emmett P M, Ahmed M L, Dunger D B. Size at birth and early childhood growth in relation to maternal smoking, parity and infant breast-feeding: Longitudinal birth cohort study and analysis. Pediatric Research. 2002; 52(6): 863-7.
6) Davis L, Mohay H, Edwards H. Mothers' involvement in caring for their premature infants: An historical overview. Journal of Advanced Nursing. 2003; 42(6): 578-86.
7) Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Preterm infant massage therapy research: A review. Infant Behavior and Development. 2010; 33(2): 115-24.
8) Field T, Hernandez-Reif M, Freedman J. Stimulation programs for preterm infants. Social Policy Report. 2004; 18, 1–19.
9) Leonard J. Exploring neonatal touch. Wesley J Psychol. 2008; 3: 39-47.
10) گلچین مهری، رافتی پانته‌آ، طاهری پروین، نهاوندی‌نژاد صغری. تأثیر ماساژ عمقی بر وزن‌گیری نوزادان با وزن کم هنگام تولد. فصل‌نامۀ فیض. 1389‌‌؛ 14(1): 50ـ46‌.
11) 11. کشاورز مریم، کیانی اشرف، نیسانی لیلا، حسینی‌آغا فاطمه. تأثیر انجام لمس‌درمانی توسط مادر بر وزن‌گیری نوزاد نارس. نشریۀ کومش. 1390؛ 13‌(2): 6ـ‌240‌.
12) Field T M, Schanberg S M, Scafidi F, Bauer C R, Vega-Lahr N, Garcia R, et al. Tactile/kinesthetic stimulation effects on preterm neonates. Pediatrics. 1986; 77(5): 654-8.
13) Scafidi F A, Field T M, Schanberg S M, Bauer C R, Tucci K, Roberts J, et al. Massage stimulates growth in preterm infants: A replication. Infant Behavior and Development. 1990; 13(2): 167-88.
14) Wheeden A, Scafidi F A, Field T, Ironson G, Valdeon C, Bandstra E. Massage effects on cocaine-exposed preterm neonates. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 1993; 14(5): 318-22.
15) Abdallah B, Badr L K, Hawwari M. The efficacy of massage on short and long term outcomes in preterm infants. Infant Behavior and Development. 2013; 36(4): 662-9.
16) علی‌آبادی فرانک، عسکری گچوسنگی ریحانه، تقی‌زاده قربان. بررسی تأثیر تحریکات لمسی ـ حرکتی بر وزن‌گیری نوزادان کم‌وزن. نشریۀ توانبخشی نوین. 1389؛ 4‌(4ـ3) : 35ـ29 .
17) Modrcin-Talbott M A, Harrison L L, Groer M W, Younger M S. The biobehavioral effects of gentle human touch on preterm infants. Nursing Science Quarterly. 2003; 16(1): 60-7.
18) پاسدار خشکناب یحیی، کشاورز سیدعلی، رضایی منصور. بررسی وضعیت رشد کودکان دبستانی شهر کرمانشاه. نشریۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (فصل‌نامۀ بهبود سابق). 1375؛ 1(2): 16ـ8.
19) Moyer-Mileur L, Luetkemeier M, Boomer L, Chan G M. Effect of physical activity on bone mineralization in premature infants. The Journal of Pediatrics. 1995; 127(4): 620-5.
20) نارنجی فرشته، روزبهانی نسرین. تأثیر ماساژ بر میزان رشد و الگوی خواب شیرخواران. نشریۀ دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 1387؛ 9‌(4): 84ـ279 .
21) حسین‌زاده خوشروزه، عظیما سارا، کشاورز طاهره، کرمی‌زاده زهره، زارع نجف. تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی نوزادان کم‌وزن در بخش‌های زایمانی. نشریۀ دانشکدۀ پزشکی اصفهان. 1390؛ 29(165): 76ـ 2169.
22) کشاورز مریم، بابائی غلامرضا، دایتر جان. تأثیر تکنیک تحریک حرکتی لمس بر وزن‌گیری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژۀ نوزادان. نشریۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1388؛ 67(5): 52ـ347 .
23) Eliakim A, Nemet D, Friedland O, Dolfin T, Regev R H. Spontaneous activity in premature infants affects bone strength. Journal of Perinatology. Official Journal of the California Perinatal Association. 2002; 22(8): 650-2.
24) Nemet D, Dolfin T, Litmanowitz I, Shainkin-Kestenbaum R, Lis M, Eliakim A. Evidence for exercise-induced bone formation in premature infants. International Journal of Sports Medicine. 2002; 23(2): 82-5.
25) Moyer-Mileur L J, Brunstetter V, McNaught T P, Gill G, Chan G M. Daily physical activity program increases bone mineralization and growthin preterm very low birth weight infants. Pediatrics. 2000; 106, 1088–92.
26) Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Massage therapy research. Developmental Review. 2007; 27: 175-89.
27) Schanberg S M, Field T M. Sensory deprivation stress and supplemental stimulation in the rat pup and preterm human neonate. Child Development. 1987; 58(6): 1431-47.
28) Uvnas-Moberg K, Widstrom A, Marchini G, Winberg J. Release of GI hormones in mother and infant by sensory stimulation. Acta Paediatrica. 1987; 76(6): 851-60.
29) Diego M A, Field T, Hernandez-Reif M. Vagal activity, gastric motility, and weight gain in massaged preterm neonates. The Journal of Pediatrics. 2005; 147(1): 50-5.
30) Kumar J, Upadhyay A, Dwivedi A K, Gothwal S, Jaiswal V, Aggarwal S. Effect of oil massage on growth in preterm neonates less than 1800 g: A randomized control trial. The Indian Journal of Pediatrics. 2013; 80(6): 465-9.
31) Mathai S, Fernandez A, Mondkar J, Kanbur W. Effects of tactile-kinesthetic stimulation in preterms-A contolled trial. Indian Pediatrics. 2001; 38(10): 1091-8.
32) Kalme T, Loukovaara M, Koistinen H, Koistinen R, Seppälä M, Leinonen P. Factors regulating insulin-like growth factor binding protein-3 secretion from human hepatoma (HepG2) cells. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2001; 78(2): 131-5.
33) Thissen, J. P., Ketelslegers, J. M., & Underwood, L. E. Nutritional regulation of the insulin-like growth factors. Endocrine Reviews .1994; 15(1): 80-101.
34) Colonna, F., Pahor, T., de Vonderweid, U., Tonini, G., & Radillo, L. Serum insulin-like growth Factor-I (IGF-I) and IGF binding protein-3 (IGFBP-3) in growing preterm infants on enteral nutrition. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2006; 19(4): 483-90.
35) Klauwer, D., Blum, W. F., Hanitsch, S., Rascher, W., Lee, P. D. K., & Kiess, W.. IGF-I, IGF-II, free IGF-I and IGFBP-1,-2 and-3 levels in venous cord blood: Relationship to birthweight, length and gestational age in healthy newborns. Acta Paediatrica‌. 1997; 86(8): 826-33.
36) Osorio M, Torres J, Moya F, Pezzullo J, Salafia C, Baxter R, et al. Insulin-like growth factors (IGFs) and IGF binding proteins-1,-2, and-3 in newborn serum: relationships to fetoplacental growth at term. Early Human Development. 1996; 46(1); 15-26.
37) Kajantie, E., Dunkel, L., Rutanen, E. M., Seppalä, M., Koistinen, R., Sarnesto, A., & Andersson, S. IGF-I, IGF binding protein (IGFBP)-3, phosphoisoforms of IGFBP-1, and postnatal growth in very low birth weight infants. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism‌. 2002; 87‌(5): 2171-9.
38) پاینه‌گری گوری، ایساکس لاری دی. رشد حرکتی انسان. مترجمان: خلجی حسن، اشتری محمدرضا، کاشانی ولی‌اله، حیدریان سپیده، مکبریان منصوره. چاپ اول. تهران: انتشارات آییژ؛ 1393. ص 202.
39) de Bernabé, J. V., Soriano, T., Albaladejo, R., Juarranz, M., Calle, M. E., Martı́nez, D., & Domı́nguez-Rojas, V. Risk factors for low birth weight: A review. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2004; 116(1): 3-15.
40) Rodríguez J I, Garcia-Alix A, Palacios J, Paniagua R. Changes in the long bones due to fetal immobility caused by neuromuscular disease. A radiographic and histological study. The Journal of Bone & Joint Surgery. 1988; 70(7): 1052-60.
41) Myburgh K. Exercise and peak bone mass: An update. South African Journal of Sports Medicine. 1998; 5: 3-9.
42) Litmanovitz I, Dolfin T, Friedland O, Arnon S, Regev R, Shainkin-Kestenbaum R, et al. Early physical activity intervention prevents decrease of bone strength in very low birth weight infants. Pediatrics. 2003; 112(1): 15-9.