تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت ‌دبیر شهید رجایی

2 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

3 استادیار دانشگاه شهید رجایی

چکیده

با توجه به مشکلات تعادل و قدرت در دانش­آموزان کم­توان ذهنی، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین قدرتی ـ تعادلی بر تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم­توان­ذهنی آموزش­پذیر انجام گردید. 26 نفر از دختران کم­توان­ذهنی آموزش­پذیر 10 تا 15 سال در این پژوهش شرکت کردند که به دو گروه تجربی) با میانگین سنی 82/1±72/13 سال،قد 46/±8 146 سانتی­متر، وزن­ 94/15±15/43 کیلوگرم، ضریب هوشی­ 17/7±38/61 و سن عقلی ­22/1±16/7 سال) و گروه کنترل (با میانگین سنی 88/1±06/14 سال، قد ­­75/92±10/148 سانتی­متر، وزن 07/11±48/46 کیلوگرم، ضریب هوشی 03/5±30/61، سن عقلی­ 07/1 ±18/7 سال و حدود عقب­ماندگی 44/82±1/5 سال) تقسیم شدند. گروه تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسۀ 50 دقیقه­ای تمرینات تعادلی و قدرتی را انجام دادند. پیش و پس از اتمام دورۀ تمرین از شرکت­کنندگان آزمون ایستادن روی یک پا برای سنجش تعادل ایستا با چشم باز و ­بسته و نیز آزمون قدرت ایزومتریک عضلات باز­کنندۀ کمر به­عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه­های تکراری نشان می­دهد که نمرات تعادل ایستا با چشم باز و چشم بسته و نیز قدرت عضلات باز­کنندۀ کمر در سطح 05.0­≥P معنا­دار می­باشد و گروه تجربی در هر سه متغیر بهبود معناداری را تجربه کرده است؛ بنابرین، تأثیر تمرین بر تعادل ایستا با چشمان باز و بسته و نیز قدرت عضلات تنه، معنا دار می­باشد و می­توان از این شیوۀ تمرینی برای بهبود تعادل ایستا و قدرت ایزومتریک دختران کم­توان ذهنی آموزش­پذیر استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of balance & strength exercise training on static balance and isometric strength in girl students with mental retardation

نویسندگان [English]

  • malihe abbaspourany 1
  • Mohammad Shariat Zadeh 2
  • Gholamreza Lotfi 3
  • Jalal Naghavi alhoseini 3
1 dabir/amozesh va parvaresh
چکیده [English]

For problems with balance and strength in mentally retarded student, the aim of this study was to investigate the effect of a selective training program on static balance & isometric strength in female educable mental students with mental retardation. 26 females’ educable mental retardation, between 10 and 15 years of age participated in this research and they were divided into two different groups, experimental group (Age: 13.72±1.82 Years, Height: 146±8.46 cm, weight: 43.15±15.94 kg, IQ: 61.38±7.17 mental age: 7.16±1.22 years) and controls group (age: 14.06±1.88 years, height: 148.92±10.75 cm, weight: 46.48±11.07 kg, IQ: 61.30±5.03, mental age: 7.18 ±1.07). Experimental group performed a selective training program for 8-week, three times a week, and each section lasted for 50 minutes performs strength and balance exercise training. One leg Balance with opened and closed eyes were evaluated using one leg stance test, and isometric strength test for trucks extensors were assessed using an isometric dynamometer before& after training program. Repeated measured between subject analysis revealed that experimental group, improved significantly (P≤0.05) on Balance with eyes opened and closed in addition improved significantly on leg strength. Therefore, this training program had affirmative effect on static balance & isometric trunks strength and can be applied to educable mentally retarded children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M‌ental retardation
  • Static Balance
  • Isometric Strength
  • Balance training
  • Strength training
1) Fernhall B, Kenneth H. Limitations to physical work capacity in individuals with mental retardation: Clinical exercise physiology. 2001. 3 (4): 176 -85.
2) بخشی زاده شهرزاد.کودک کم توان ذهنی را بهتر بشناسیم چاپ اول.تهران: انتشارات حریر؛ 1388.        ص100-96.
3) Sherrard J, Tonge B J, Ozanne J -Smith. Injury in young people with intellectual disability: . Injury Prevention. 2001; 7(2): 56-61.
4) شفیعی محسن، روش تدریس تربیت­بدنی. تهران­: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ 1386. ص43.
5) Faison-Hodge J, Porreta D l. Physical activity level of student with mental retardation & student without disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly. 2004; 21 (2): 139-52.
6) Viviene A T, Georgia C F, Heidi I S. Physical activity of adult with mental retardation: Review and research needs. American Journal of Health Promotion. 2006; 21 ­(1): 2-12.
7) ایچستات کارل، لاوی باری. تربیت­بدنی برای کودکان کم­توان ذهنی از نوزادی تا بزرگسالی. مترجمان: گروه پژوهشی عقب­ماندگی ذهنی و معلولیت­های جسمی ـ حرکتی پژوهشکدۀ کودکان استثنائی­. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکدۀ کودکان استثنائی؛ 1378. ص32- 116.
8) Fernhall B, Kenneth H­. Leg strength is related to endurance run performance in children and adolescents with mental retardation. Pediatric Exercise Science. 2000; 12: 324-33. 
9) Kokubun M. Balance Disabilities of Persons with Mental Retardation and Their Related Factors: Japanese Journal of Education psychology.1991; 39(2). 163-72.
10) طیبی سید­ محمد­رضا. بررسی مقایسۀ وضعیت تعادل در کودکان مبتلا به سندرم داون 8 تا 14 سال با کودکان سالم هم­سال. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد فیزیوتراپی. دانشکدۀ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.تهران؛ 1378. 
11) امیدوار احمد. سیمای کنونی آموزش و پرورش استثنائی ایران. چاپ اول. تهران­: وزارت آموزش و پرورش­. سازمان آموزش و پرورش استثنائی: پژوهشکدۀ کودکان استثنایی؛ 1379. ص20-25.
12) اف فیت هالیس. تربیت­بدنی برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولان. مترجم: منشی طوسی محمدتقی. چاپ اول.­ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی؛ 1374. ص 17.
13)Reint H G .Static balance and developmental coordination disorder: Human Movement Science. 2003;22(5).527-48.
14) روزبان رضا. ترجمه فصول 5 و7 کتاب تمرین درمانی نویسندگان :هابر، ف .ولز، ک .پایان نامه کارشناسی کاردرمانی:دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. تهران؛ 1387.
15) Hess J A. Ankle force and rate of force production increase following high intensity strength training in frail older adults: Aging Clinical and Experimental Research. 2006.18 (2).107-15.
16) Geurts CH, MulderTw. Reorganizations of Postural Control Following Lower Amputation. Theoritical Consideration and Implication for Rehabilitation: Physiothrapy Theory and Practise.1992. 8(3).145-57.
17) Guidetti L, Franciosi E, Gallotta M Ch, Emerenziani G. P, Baldari C. Could sport specialization influence fitness and health of adults with mental retardation? Research in Developmental Disabilities .2010. 31(5). 1070–75.
18) Fotiadou EG, Neofotistou KH, Sidiropoulou MP, Tsimaras VK, Mandroukas AK, Angelopoulou, NA. The Effect of a Rhythmic Gymnastics Program on the Dynamic Balance Ability of Individuals with Intellectual Disability: Journal of Strength & Conditioning Research. 2009.23(7),125-37
19) Karen M S, Horvat M. Effects of balance training on individuals with mental retardation. Journal of the American Kinesiotherapy. clinical Kinesiology. 2005.7(3).121-26.
20) Vassilios KT, Eleni GF. Effect of Training on the Muscle Strength and Dynamic Balance Ability of Adults with Down syndrome: The Journal of Strength and Conditioning Research. 2004. 18(2).343-47.
21) Hsieh K, Heller T, Bershadsky J, Taub S.Impact of Adulthood Stage and Social-Environmental Context on Body Mass Index and Physical Activity of Individuals With Intellectual Disability : Intellectual and Developmental Disabilities. 2015 April; 53(2): 100-13.
22) Ghasemi GH, Salehi H, Heydari L. The effect of 8-week selected rhythmic movements on perceptual-motor skills and IQ of mentally retarded and borderline children: Growth and motor learning Journal. 2012; 9(75):75-92. [In Persian].
23) Ahmadi M, Daneshmandi H, Barati AH. Effect of 6-week core stabilization exercises on dynamic balance of mentally retarded and normal subjects: Journal for Research in Sport Medicine and Technology. 2013; 2(3):77. [In Persian].
24) Sayadinejad T, Abdolvahab m, Akbarfahimi M, Jalili M, Rafei SH, Baghestani A. The effect of progressive resistance training on balance performance in children with Down syndrome 8-12 ages: Modern Rehabilitation Journal. 2013; 7(1) :29-33. [In Persian].
25) Sukriti G, Bhamini K R, Kumaran SD . Effect of strength and balance training in children with Down’s syndrome: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2011 May;25(5):425-32.
26) Schlicht J, Camaione DN, Owen SV. Effect of intense strength training on standing balance, walking speed, and sit-to-stand performance in older adults: Journal of Gerontology. 2001; 56 (5) :281-6.
27) Bartlo P, Klein PJ. Physical Activity Benefits and Needs in Adults with Intellectual Disabilities: Systematic Review of the Literature. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 2011;116(3):220-32.
28) Ledezma CM, Connell M, Timothy R. FACSM M. Physical and Psychosocial Impacts of a Structured Exercise Program for Adults with Mental Retardation: Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007; 39(5):245.
29) Lewis CL, Fragala-Pinkham MA. Effects of aerobic conditioning and strength training on a child with down syndrome: a case study. Pediatr Phys Ther. 2005 Spring;17(1): 30-6.
30) Elmahgoub SM, Lambers S, Stegen S, Laethem Ch v, Cambier D, Calders P. The influence of combined exercise training on indices of obesity, physical fitness and lipid profile in overweight and obese adolescents with mental retardation: European Journal of Pediatrics .2009;168(11):1327–33.
31) Carmeli E, Zinger-Vaknin T, Morad M, Merrick J. Can Physical training have an effect on well-being in Adults with mild intellectual disability: Mechanisms of Ageing & development. 2004;126(2): 299-304.
32) Hirsch M A, Toole T. Maitland Ch G, Rider R A. The effect of balance training and high-intensity resistance training on persons with Idoiopathic Parkinson's disease: Elsevier science (USA). 2003; 84(8): 1109-17.