دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، بهار 1395، صفحه 1-206 (بهار 1395) 
5. تأثیر تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد

صفحه 79-96

10.22089/mbj.2016.659

سمیه ابوطالبیان الیادرانی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رخساره بادامی


8. بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 143-156

10.22089/mbj.2016.662

اعظم انفرادی دوغ ابادی؛ حمید رضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ کریم نیکخواه