تأثیر افزایش فاصلۀ کانون توجه بیرونی بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی دستورالعمل­های توجه بیرونی نزدیک و توجه بیرونی دور بر عملکرد و کینماتیک پرش افقی ورزشکاران ماهر می‌باشد. آزمودنی­ها شامل 15 نفر از دانشجویان عضو تیم بسکتبال و والیبال دانشگاه با میانگین سنی 4±23 سال بودند که به‌صورت هدفمند و در‌دسترس انتخاب شدند. تکلیف آزمون، پرش افقی بود که نه پرش در سه شرایط مختلف توجه بیرونی نزدیک، توجه بیرونی دور و کنترل انجام شد (در هر شرایط سه پرش). شرکت‌کنندگان هیچ دستورالعمل توجهی را در شرایط کنترل دریافت نکردند. در شرایط توجه بیرونی نزدیک، تمرکز روی مقیاس خط‌کشی‌شده روی کف‌پوش پرش و در شرایط توجه بیرونی دور، روی مخروطی در فاصلۀ پنج متری خط پرش بود. داده­های کینماتیک با استفاده از سه مارکر در مفصل زانو و هشت دوربین موشن آنالیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد که شرکت­کنندگان در دو شرایط توجه بیرونی دور و نزدیک، به‌طور معناداری نسبت به شرایط کنترل، طول پرش بیشتر و حداکثر فلکشن کمتری دارند. نتایج پژوهش حاضر از فرضیۀ عمل محدود‌شده حمایت کرده و نشان می‌دهد که تمرکز روی اثرات حرکات در محیط عملکرد حرکتی نظیر پرش افقی را بهبود می­بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of increasing the distance of an external focus of attention on performance and kinematic of horizontal jump in skilled athletes

نویسندگان [English]

  • ayoub asadi 1
  • Alireza Farsi 2
  • Behrooz Abdoli 2
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of near external and far external focus of attention on performance and kinematic of horizontal jump in skilled athletes. Participants were 15 males’ students’ member of volleyball and basketball team with an average age (23±4) that purposefully selected. The task was the horizontal jumping test which was executed under three condition (3 trials in per conditions; CON, EXN and EXF). Participants in the control condition did not receive any instruction, in EXF condition, participants were instructed to focus on a cone 5m far from the jumping lines, in EXN condition, participants were instructed to focus on the jumping lines on the floor. Kinematic data of knee joint was recorded by 3 markers in knee joint and 8 camera motion analysis. The results indicated that participant in EXN and EXF condition had significantly higher performance and also less maximum knee flexion than CON condition (P≤0.05). However, there was no significant difference between EXF and EXN condition (P>0.05). The result of the present study support “constrained action hypothesis” and show that focusing on the movement effect on the environment improve motor performance like jumping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focus Of Attention
  • Proximal External
  • Distal External
  • Kinematic
  • Horizontal Jump
1) اسمعیلی ­آبدر مجتبی، ضرغامی مهدی، قطبی ورزنه احمد. تفاوت­های مرتبط با فاصله­دهی کانون توجه بیرونی بر تعادل ایستای بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه. نشریۀ رفتار حرکتی.‌1393؛ (17)6: 205-18.
2) Wulf G. Attentional focus and motor learning: A review of 15 years. Int Rev Sport Exercise Psychol. 2013; 6: 77–104.
3) Wulf G, McNevin N H, Shea C H. The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. Q J Exp Physiol. 2001; 54: 1143-54.
4) Zachry T, Wulf G, Mercer J, Bezodis N. Increased movement accuracy and reduced EMG activity as the result of adopting an external focus of attention. Brain Res Bull. 2005; 67(4): 304-9.
5) Wulf G, Dufek J S, Lozano L, Pettigrew C. Increased jump height and reduced EMG activity with an external focus of attention. Hum Movement Science. 2010; 29: 440-8. 
6) Wulf G. Attentional focus and motor learning: A review of 10 years of research. E-j Bewng und Training. 2007; 1(2-3): 1-11.
7) McNevin N H, Shea C H, Wulf G. Increasing the distance of an external focus of attention enhances learning. Psychol Res. 2003; 67: 22-9. 
8) Bell J J, Hardy J. Effects of attentional focus on skilled performance in golf. J Appl Sport Psychol. 2009; 21: 163-77. 
9) McKay B, Wulf G. A distal external focus enhances novice dart throwing performance. Int J Sport Exerc Psychol. 2012; 10(2): 149-56.
10) Porter J M, Anton P M, Wu W F W. Increasing the distance of an external focus of attention enhances standing long jump performance. J Strength Cond Res. 2012; 26(9): 2389-93
11) Asadi A, Abdoli B, Farsi A, Saemi E. The effect of various attentional focus instructions on novice javelin throwing skill performance. Med Sport. 2015; 68‌(1): 99-107. 
12) Westphal W, Porter J M. Increasing the distance of an external focus of attention has limited effects on standing long jump performance. Int J Exerc Sci. 2013; 6(4): 300-9.
13) Lohse K R, Sherwood D E, Healy A F. How changing the focus of attention affects performance, kinematics, and electromyography in dart throwing. Hum Movement Sci. 2010; 29: 542–55. 
14) Zachry T L. Effects of attentional focus on kinematics and muscle activation patterns as a function of expertise. ‌Doctoral Dissertation. University of Nevada, Las Vegas; 2005.
15) Marchant D C, Clough P J, Crawshaw M, Levy A. Novice motor skill performance and task experience is influenced by attentional focus instructions and instruction preferences. Int J Sport Exercise Psychol. 2009; 7: 488-502. 
16) Vance J, Wulf G, Tollner T, McNevin N H, Mercer J. EMG activity as a function of the performers’ focus of attention. J Motor Behav. 2004; 36: 450-9. 
17) Lohse K R, Sherwood D E. Defining the focus of attention: Effects of attention on perceived exertion and fatigue. Frontiers Psychol. 2011; 2 (332) 
18) Ducharme S W, Lim K, Geraldo F, Porter J M, Wu W F. Standing long jump performance with an external focus of attention is improved as a result of a more efficient projection angle. J Sport Exerc Psychol. 2012; 34: 80-1.
19) Aguado X, Izquierdo M, Montesinos J L. Kinematic and kinetic factors related to the standing long jump performance. J Hum Movement Stud. 1997; 32(4): 157-70.
20) Linthorne N P, Guzman M S, Bridgett L A. Optimum take off angle in the long jump. J Sport Sci. 2005; 23(7); 703-12.
21) Makaruk H, Porter J M, Czaplicki A, Sadowski J, Sacewicz T. The role of attentional focus in plyometric training. J Sport Med Phys Fit. 2012; (52): 319-27. 
22) Wulf G, Dufek J S. Increased jump height with an external focus due to enhanced lower extremity joint kinetics. J Motor Behav. 2009; 41: 401-9.