ارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز

علیرضا امینایی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ مهدی شهبازی؛ علی شریف نژاد

دوره 15، شماره 51، فروردین 1402، صفحه 41-66

https://doi.org/10.22089/mbj.2021.9910.1939

اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال: کاربرد نظریه شبکه های اجتماعی در تحلیل عملکرد

مرضیه انتظاری؛ عباس بهرام؛ سعید ارشم؛ علی شریف نژاد

دوره 14، شماره 50، بهمن 1401، صفحه 187-212

https://doi.org/10.22089/mbj.2022.11095.1986