نویسنده = بهروز عبدلی
تعداد مقالات: 5
1. اثر الگودهی ماهر و درحال‌یادگیری بر اکتساب ویژگی‌های دینامیکی و دقت مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 10، شماره 31، بهار 1397، صفحه 53-70

10.22089/mbj.2017.2495.1294

زهرا انتظاری خراسانی؛ علیرضا فارسی؛ محمد کاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی


2. اثر ارتفاع حلقه و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 9، شماره 27، بهار 1396، صفحه 65-84

10.22089/mbj.2017.2237.1256

اکرم کاویانی؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی


3. انتقال از ادراک به عمل: نقش یکپارچگی بینایی ـ شنوایی

دوره 8، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 35-46

10.22089/mbj.2016.864

حسام رمضان زاده؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ محمد علی سنجری